Zaskarżenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej – pozew o uchylenie uchwały

zaskarżenie uchwały wspólnoty

Zaskarżenie uchwały wspólnoty odbywa się na drodze powództwa sądowego. Skutecznie złożona skarga zostaje rozpatrzona pod kątem ewentualnych naruszeń. Gdy sąd stwierdzi nieprawidłowości, uchwała zostaje uchylona. Sprawdź, jak zaskarżyć uchwałę wspólnoty.

Zaskarżenie uchwały wspólnoty przysługuje wszystkim właścicielom lokali w nieruchomości wspólnej niezależnie od tego, czy brali udział w zebraniu właścicieli i jak głosowali w sprawie danej uchwały. Przesłanką do złożenia pozwu jest m.in. niezgodność z przepisami prawa i naruszenie zasad prawidłowego zarządu nieruchomością. Po stwierdzeniu szczególnie rażącego naruszenia prawa sąd okręgowy może zadecydować o uchyleniu zaskarżonej uchwały.

Uchwała wspólnoty mieszkaniowej a interesy właściciela lokalu

Zarząd wspólnoty odpowiada za kierowanie sprawami wspólnoty mieszkaniowej, w tym kwestiami części wspólnych nieruchomości. Sprawy dotyczące rocznego planu finansowego, przebudowy nieruchomości czy zmiany jej przeznaczenia poruszane są na zabraniu właścicieli lokali, a podjęte decyzje przybierają formę uchwały wspólnoty.

Wszystkie uchwały muszą być zgodne z przepisami prawa, a jednocześnie nie mogą godzić w interesy właścicieli nieruchomości. Jeśli jest inaczej, uchwała wspólnoty mieszkaniowej może zostać zaskarżona do sądu. Pozew składa właściciel lokalu –  takiego prawa nie ma inny domownik ani najemca wynajmowanej nieruchomości.

Jak członek wspólnoty mieszkaniowej może zaskarżyć uchwałę?

Właściciel lokalu ma prawo do zaskarżenia uchwały wspólnoty mieszkaniowej na podstawie art. 25 ustawy o własności lokali. Może to zrobić, jeśli nie zgadza się z postanowieniami podjętej uchwały, ponieważ nastąpiła:

  • niezgodność uchwały z przepisami prawa lub z umową właścicieli lokali;
  • naruszenie zasad prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną;
  • inne naruszenie interesów właściciela lokalu.
Przeczytaj:  Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Co ważne, zaskarżenie uchwały wspólnoty jest możliwe niezależnie od tego, czy dana osoba głosowała za przyjęciem uchwały, głosowała za odrzuceniem uchwały czy w ogóle nie brała udziału w głosowaniu. Wniesienie powództwa przysługuje na mocy prawa własności lokalu.

Skarga na uchwałę wspólnoty to wniosek o uchylenie uchwały i stwierdzenie jej nieważności. Składa się go do sądu okręgowego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości wspólnej (art. 30 k.p.c.).

Powództwo o uchylenie uchwały dotyczącej nieruchomości wspólnej – terminy

Powództwo przeciwko wspólnocie mieszkaniowej można złożyć w terminie 6 tygodni. Jeśli osoba skarżąca brała udział w zebraniu ogółu właścicieli lokali, czas ten liczony jest od dnia podjęcia uchwały (dzień zebrania). Jeśli jednak osoba skarżąca nie brała udziału w zebraniu, czas liczony jest od dnia, w którym otrzymała powiadomienie o treści uchwały.

Jest to ostateczny termin na złożenie pozwu do sądu wskazującego na sprecyzowane żądanie uchylenia. Skarga złożona po terminie nie zostanie rozpatrzona, a uchwała będzie w pełni wykonalna.

Zaskarżenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej, czyli jak zaskarżyć treść uchwały

Uchwały wspólnoty mieszkaniowej dotyczące nieruchomości wspólnej podejmowane są w trakcie zebrania właścicieli lokali. Wszyscy członkowie wspólnoty mają prawo znać postanowienia każdej uchwały. Mogą też złożyć zaskarżenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej, która godzi w ich interesy.

Kwestie sporne związane z postanowieniami danej uchwały rozstrzyga sąd okręgowy na podstawie złożonej skargi zawierającej treść uchwały oraz wskazanych przesłanek do jej wadliwości. Może to być niezgodność z przepisami prawa, niezgodność z umową właścicieli lokali, naruszenie zasad zarządzania nieruchomością lub inne naruszenie interesu właściciela. Osoba skarżąca może złożyć powództwo w terminie 6 tygodni od daty podjęcia uchwały lub otrzymania informacji o jej treści.

Zobacz także:

Przeczytaj:  Prawo i zdrowie: konstytucyjne gwarancje na ochronę naszego zdrowia

Podobne artykuły

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w Prawo