Zaskarżenie wyroku sądu drugiej instancji do sądu najwyższego – procedury

zaskarżenie wyroku sądu drugiej instancji do sądu najwyższego

Zaskarżenie wyroku sądu drugiej instancji do sądu najwyższego można złożyć w postępowaniu cywilnym lub karnym. Takie prawo ma nie tylko strona postępowania, ale też m.in. prokurator. Sprawdź, kiedy można zaskarżyć wyrok sądu i jak wygląda skarga kasacyjna.

Zaskarżenie wyroku sądu drugiej instancji do sądu najwyższego możliwe jest w przypadku określonych błędów prawnych. Skarga kasacyjna stanowi środek do kontrolowania prawidłowości stosowania prawa przez sądy niższej instancji. Jako odwołanie od prawomocnego wyroku dotyczącego odrzucenia pozwu bądź umorzenia postępowania jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia do instancji kasacyjnej.

Kto i kiedy może zaskarżyć wyrok sądu drugiej instancji?

Skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego to zaskarżenie wyroku sądu drugiej instancji. Wniosek o kasację może złożyć strona postępowania, Prokurator Generalny (naruszenie podstawowych zasad porządku prawnego), Rzecznik Praw Obywatelskich (naruszenie praw człowieka lub konstytucyjnych wolności) lub Rzecznik Praw Dziecka (naruszenie praw dziecka). Jeśli skarga kasacyjna wnoszona jest przez stronę postępowania, niezbędny jest udział adwokata bądź radcy prawnego. Zgodnie z przepisami nadzwyczajne środki zaskarżenia do instancji kasacyjnej wymagają, aby skarga została napisana, podpisana i wniesiona przez profesjonalnego pełnomocnika.

Kasacja może zostać wniesiona jedynie we wskazanych kategoriach błędów prawnych. Nie jest dopuszczalna w sprawach o prawa majątkowe, gdy wartość przedmiotu zaskarżenia nie przekracza 50 000 złotych oraz w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy, gdy wartość jest niższa niż 10 000 złotych. Skarga kasacyjna jest niedopuszczalna także m.in. w sprawach rozwodowych, w sprawach o czynsz najmu i naruszenie posiadania czy w sprawach rozpoznanych w postępowaniu uproszczonym.

Przeczytaj:  Prawo jazdy kat b i c oraz nauka jazdy: wyjaśniamy ile godzin musi trwać szkolenie dla kierowcy

Skargę kasacyjną należy wnosić za pośrednictwem sądu, który wydał zaskarżany wyrok. Termin na zaskarżenie wyroku sądu drugiej instancji do sądu najwyższego wynosi dwa miesiące od daty doręczenia stronie postępowania orzeczenia sądu wraz z jego uzasadnieniem. Inne organy na wniesienie kasacji mają sześć miesięcy od daty uprawomocnienia się orzeczenia.

Skarga kasacyjna – co powinna zawierać?

Zaskarżenie wyroku sądu drugiej instancji do sądu najwyższego można oprzeć o dwie podstawy. Jest to naruszenie prawa materialnego (błędna wykładnia prawa lub jego niewłaściwe zastosowanie) i naruszenie przepisów postępowania (gdy uchybienie może mieć istotny wpływ na wynik sprawy).

Niezależnie od przesłanki skarga kasacyjna powinna spełniać wymogi pisma procesowego. Jeśli dotyczy praw majątkowych, konieczne jest oznaczenie wartości przedmiotu zaskarżenia. W każdym przypadku osoba skarżąca powinna dołączyć do kasacji jej dwa odpisy – jeden trafia do akt Sądu Najwyższego, drugi do rąk Prokuratora Generalnego. Zaskarżenie wyroku powinno zawierać:

  • oznaczenie orzeczenia, od którego wnoszona jest kasacja (ze wskazaniem na zaskarżenie w części lub w całości);
  • wskazanie podstaw kasacyjnych wraz z ich uzasadnieniem;
  • wniosek o uchylenie bądź uchylenie i zmianę orzeczenia (z oznaczeniem zakresu żądań);
  • wniosek o przyjęcie skargi do rozpoznania wraz z uzasadnieniem.

Zaskarżenie wyroku sądu drugiej instancji do sądu najwyższego krok po kroku

Skarga kasacyjna powinna spełniać wymogi formalne dotyczące treści zaskarżenia wyroku oraz terminu jego złożenia. Osoba skarżąca może wnioskować o kasację w ciągu dwóch miesięcy od dnia otrzymania orzeczenia sądu wraz z uzasadnieniem. Jeśli skarga nie spełni wymagań, skarżący zostaje wezwany do usunięcia braków w terminie tygodniowym. Skarga wniesiona po terminie, nieopłacona lub niespełniająca wymagań, będzie odrzucona.

Zaskarżenie wyroku jest rozpoznawane przez Sąd Najwyższy w składzie trzech sędziów. Skarga zostaje oddalona, gdy nie ma uzasadnionych podstaw. Uwzględniona skarga kasacyjna skutkuje uchyleniem zaskarżonego orzeczenia (w części lub w całości) i przekazaniem sprawy do ponownego rozpatrzenia.

Przeczytaj:  Prawo patentowe: jak chronić własność intelektualną?

Zobacz także:

Podobne artykuły

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w Prawo