Zaskarżenie uchwały rady gminy – skarga na akt prawa miejscowego

zaskarżenie uchwały rady gminy

Zaskarżenie uchwały rady gminy dotyczy aktów prawnych, które naruszają uprawnienia albo interes prawny danego obywatela bądź grupy obywateli. Skargi rozpatrywane są przez Wojewódzki Sąd Najwyższy. Jak zaskarżyć uchwałę? Sprawdź!

Zaskarżenie uchwały rady gminy dotyczy tych aktów prawa miejscowego, co do których istnieją przesłanki, że mogą naruszać przepisy prawa, negatywnie wpływając na interes prawny obywateli. Wniosek o unieważnienie wadliwej uchwały można złożyć samodzielnie lub reprezentując grupę mieszkańców. Jeśli skarga zostanie rozpatrzona pozytywnie, sąd uzna nieważność uchwały.

Skarga na uchwałę rady miejskiej – jak zaskarżyć akt prawa miejscowego?

Na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym prawo do wniesienia skargi na uchwałę organu administracyjnego ma każdy obywatel, którego naruszeniu uległ interes prawny bądź uprawnienia. Odniósł się do tego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 8 listopada 2018 roku (I SA/Po 467/18). Przepisy prawa wskazują, że może to być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Zmiany w prawie administracyjnym spowodowały, że od 2017 roku nie jest wymagane wezwanie organu do usunięcia ewentualnych naruszeń. Nie obowiązuje też termin na wniesienie sprzeciwu wobec uchwalonej decyzji funkcjonujący wcześniej na podstawie uchwały NSA z dnia 4 maja 1998 roku. Wystarczy, że osoba skarżąca wniesie skargę do organu, który odpowiada za sporządzenie i wydanie uchwały. Zaskarżenie zostanie rozpatrzone przez właściwy wojewódzki sąd administracyjny (w odniesieniu do jednostki samorządu terytorialnego).

Skarga a naruszenie interesu prawnego obywatela

Prawo do wnoszenia skargi dotyczy każdego, kto w wyniku danej uchwały został w jakikolwiek sposób poszkodowany. Zaskarżenie uchwały rady gminy można złożyć w imieniu własnym lub reprezentując grupę mieszkańców, którzy wcześniej wyrażą pisemną zgodę. Wtedy skarżona uchwała musi naruszać uprawnienia albo interes prawny każdej osoby zainteresowanej stwierdzeniem nieważności uchwały.

Przeczytaj:  Zatrzymywanie prawa jazdy - jak uniknąć tej sytuacji

Zgodnie z art. 101 ustawy o samorządzie gminnym należy przy tym wykazać tzw. interes prawny, czyli związek między uchwałą a konkretną sytuacją prawną osoby skarżącej. Taki związek musi istnieć w momencie wejścia w życie wadliwej uchwały.

Jednak naruszenie interesu prawnego nie wystarczy, aby skarga została uznana za skuteczną. Według Naczelnego Sądu Administracyjnego (II OSK 1208/11) konieczne jest wykazanie, że uchwała organu gminy jest wadliwa i godzi w obiektywny porządek prawny.

Zaskarżenie uchwały rady gminy, czyli jak wnieść skargę

Skarga na uchwałę rady gminy bądź miasta, odnosząca się np. do planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego na terenie danej gminy, może zostać złożona przez każdego obywatela. Złożyć skargę do sądu może osoba, której interes prawny lub uprawnienia zostały naruszone w wyniku danej uchwały jednostki samorządu terytorialnego. Dotyczy to zarówno osób fizycznych i prawnych, jak i jednostek nieposiadających osobowości prawnej.

Co istotne, nie ma terminu, w jakim można zaskarżyć uchwałę (art. 53 § 2a p.p.s.a). Ważne, aby zrobić to dopiero wtedy, gdy dane postanowienie wejdzie już w życie. W innym przypadku zaskarżenie zostanie uznane za nieskuteczne bez rozpatrzenia. Skargę należy wnieść za pośrednictwem organu, którego działanie zostaje zaskarżone – rada gminy bądź miasta przekaże ją do właściwego sądu.

Zobacz także:

Podobne artykuły

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w Prawo