Zaskarżenie pozwolenia na budowę – odwołanie od decyzji o pozwoleniu na budowę domu

zaskarżenie pozwolenia na budowę

Zaskarżenie pozwolenia na budowę to odwołanie, które składane jest do właściwego organu administracyjnego. Dla przykładu, jeśli decyzja została wydana przez starostę, odwołanie rozpatruje wojewoda. Każda strona postępowania może wnieść skargę, m.in. gdy planowana inwestycja będzie negatywnie oddziaływać na plan zagospodarowania terenu. Kwestie te rozstrzyga nie tylko autor projektu budowlanego, ale także przedstawiciele administracji architektoniczno-budowlanej.

Pozwolenie na budowę – kto może wnieść odwołanie?

Odwołanie można wnieść od każdej decyzji administracyjnej. Ma do tego prawo zarówno inwestor, jak i strona postępowania, czyli osoba, która posiada tytuł prawny do nieruchomości, na obszar której może oddziaływać planowana inwestycja (ograniczenie zagospodarowania, warunki zabudowy). Może on sprawdzić akta sprawy i projekt budowlany.

Termin, w jakim można zaskarżyć decyzję o pozwoleniu na budowę

Zaskarżenie pozwolenia na budowę do organu drugiej instancji można wnieść w ciągu 14 dni – termin liczony jest od dnia następnego po dniu doręczenia decyzji. Jeśli ostatni dzień terminu wypada w weekend lub w dzień ustawowo wolny od pracy, termin przedłużony jest do najbliższego dnia roboczego.

Jaki urząd jest organem odwoławczym?

Strona postępowania administracyjnego może wnieść sprzeciw wobec decyzji organu pierwszej instancji do organu wyższego stopnia. Odbywa się to za pośrednictwem tego organu, który odpowiada za udzielenie pozwolenia na budowę.

Jeśli postępowanie prowadzone jest w oparciu o prawo budowlane, odwołanie zazwyczaj składa się do starostwa powiatowego bądź urzędu miasta. Najczęściej organem pierwszej instancji jest starosta. Odwołanie od decyzji starosty można złożyć do wojewody, natomiast od decyzji wojewody – do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Przeczytaj:  Umorzenie postępowania: co to znaczy i jakie są tego konsekwencje

Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego – kiedy?

Jeśli sąd drugiej instancji utrzyma w mocy zaskarżone pozwolenie, jest to ostateczna decyzja odmawiająca. Oznacza to, że zaskarżona inwestycja i roboty budowlane mogą być kontynuowane.

Gdy jednak takie orzeczenie nie jest satysfakcjonujące, strona skarżąca wciąż może wnieść sprzeciw. Złożenie skargi możliwe jest do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Zaskarżenie pozwolenia na budowę – jak złożyć odwołanie od decyzji?

Odwołanie od decyzji administracyjnej może złożyć każda strona postępowania, która otrzymała decyzję od organu administracji. Można zrobić to samodzielnie lub wskazać pełnomocnika. Samo zaskarżenie decyzji nie wymaga uiszczenia opłaty skarbowej. Jeśli odwołanie składane jest przez pełnomocnika, należy uiścić opłatę w wysokości 17 złotych.

Strony postępowania mają 14 dni na złożenie zażalenia. Przesłanki do wznowienia postępowania administracyjnego reguluje art. 145 § 1 k.p.a.

Zobacz także:

Podobne artykuły

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w Prawo