Zaskarżenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – skarga na MPZP

zaskarżenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zaskarżenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego umożliwia cofnięcie rażących naruszeń praw właścicieli nieruchomości, których dokonuje rada gminy lub miasta. Dotyczą one utrudnienia, a nawet uniemożliwienia realizacji planowanych inwestycji. Jako akt prawa miejscowego MPZP można zaskarżyć do organu gminy, a następnie do Sądu Administracyjnego.

Kto może zaskarżyć plan miejscowy zagospodarowania?

Zaskarżenie MPZP oznacza złożenie wniosku o stwierdzenie jego nieważności. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy można stwierdzić, że plan bądź studium stanowiące podstawę dla uchwalenia planu mogło naruszyć zasady lub tryb sporządzania planu.

Skarga dotycząca uchwały planu może zostać złożona przez właściciela nieruchomości w dowolnym terminie, jeśli:

  • osoba skarżąca ma interes prawny w zaskarżeniu aktu prawa miejscowego;
  • osoba skarżąca wystąpiła do rady gminy z wezwaniem do usunięcia naruszeń spowodowanych przez postanowienia planu;
  • upłynął termin na odpowiedź ze strony rady gminy.

Skarga na MPZP a interes prawny

Podstawa do wnioskowania o uznanie nieważności planu miejscowego to interes prawny. Dotyczy on osób, które posiadają nieograniczone prawo rzeczowe do nieruchomości objętych projektem planu zagospodarowania terenu. Są to właściciele oraz użytkownicy wieczyści.

Sąd Administracyjny może zadecydować o nieważności uchwały, np. gdy doszło do naruszeń dotyczących zasad sporządzania planu podczas obrad organu gminy lub plan wywołuje negatywne konsekwencje (zmiana przeznaczenia i możliwości zagospodarowania nieruchomości).

Czy inwestor może wnieść skargę na miejscowy plan zagospodarowania?

Sporządzenie planu miejscowego i jego postanowienia wpływają na kształtowanie ładu przestrzennego – przeznaczenie terenów czy sposoby ich zagospodarowania. Związane z tym obowiązki leżą w gestii władztwa planistycznego gminy, które odpowiada za podjęcie uchwały. Jeśli założenia planu naruszają jego interes, inwestor ma prawo do zaskarżenia planu zabudowy i zagospodarowania. Warto jednak wiedzieć, że rada gminy nie ma obowiązku uwzględnienia złożonego wniosku.

Przeczytaj:  Prawo górniczo geologiczne: kompleksowy przewodnik

Zaskarżenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – procedury

Do uchwalenia planu miejscowego dochodzi na podstawie uchwały rady gminy. Jeśli właściciele mają uwagi do projektu w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się na terenie obowiązywania planu, mogą wystąpić do rady gminy, wzywając do usunięcia naruszeń. Można to zrobić dopiero po ogłoszeniu planu zabudowy i zagospodarowania. Rada gminy ma dwa miesiące, aby udzielić odpowiedzi na wezwanie w sprawie naruszeń (art. 35 ust.3 k.p.a.).

Kolejnym krokiem jest zaskarżenie sporządzenia planu miejscowego do sądu, który sprawdzi, czy doszło do naruszenia właściwości organów.

Zobacz także:

Podobne artykuły

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w Prawo