Zaskarżenie decyzji administracyjnej – jak wnieść odwołanie od decyzji?

zaskarżenie decyzji administracyjnej

Zaskarżenie decyzji administracyjnej to prawo każdej osoby, która posiada w tym interes prawny. Aby skarga została rozpatrzona, należy dopełnić formalności w określonym terminie. Sprawdź, jak odwołać się od decyzji.

Zaskarżenie decyzji administracyjnej spowodowane jest przez niezadowolenie z decyzji wydanej przez organ administracyjny. Po złożeniu skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego sąd sprawdza, czy przy wydaniu decyzji dany urząd nie popełnił błędu. Jeśli zostaną ku temu spełnione przesłanki, niezgodna z przepisami decyzja zostaje uchylona.

Organ odwoławczy – gdzie wnieść odwołanie od decyzji organu pierwszej instancji?

Odwołanie od decyzji wydanej przez organ administracji publicznej dotyczy spraw takich jak:

  • pozwolenie na budowę;
  • kary administracyjne;
  • sprawy podatkowe;
  • koncesje i zezwolenia;
  • wpisy do rejestru działalności regulowanej.

Niezadowolenie w danej sprawie można wyrazić, składając skargę na organ administracyjny do instancji wyższego stopnia – wojewódzkiego sądu administracyjnego. Jak wskazuje prawo administracyjne, jest to możliwe, jeśli wyczerpano już inne środki zaskarżenia. Oznacza to, że zakończono postępowania prowadzone we wszystkich instancjach: przed organem pierwszej instancji oraz przed organem odwoławczym.

Jak wnieść odwołanie do sądu administracyjnego?

Prawo do wniesienia odwołania wynika bezpośrednio z zasady dwuinstancyjności określonej przez kodeks postępowania administracyjnego (art. 15 k.p.a.). Osoba wnosząca odwołanie może tym samym liczyć na ponowne rozpatrzenie sprawy w postępowaniu odwoławczym przez organ wyższej instancji.

Skarga na decyzję administracyjną może zostać wniesiona listownie, elektronicznie lub podczas wizyty w urzędzie. Należy to zrobić w ciągu 30 dni od dnia jej ogłoszenia. Zaskarżenie decyzji administracyjnej składa się do sądu za pośrednictwem organu, który ją wydał. Urząd przekazuje skargę do sądu razem z aktami sprawy, uzasadnieniem decyzji administracyjnej i odpowiedzią na skargę. Ewentualne błędy formalne trzeba poprawić w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania – po tym czasie sąd nie rozpatrzy wniosku.

Przeczytaj:  Nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu: kiedy można je uzyskać?

Wysokość opłaty administracyjnej zależy od tego, czego dotyczy dana sprawa. Dla przykładu skarga na akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego to koszt rzędu 300 złotych. Z opłaty skarbowej zwolnione są sprawy dotyczące m.in. pomocy i opieki społecznej, chorób zawodowych i świadczeń dla osób bezrobotnych czy dodatków mieszkaniowych.

Jeśli zaskarżenie decyzji zostanie uwzględnione, sąd doręczy uzasadnienie wyroku w ciągu 14 dni od jego ogłoszenia. Gdy skarga zostanie oddalona, uzasadnienie zostaje przygotowane na wniosek osoby skarżącej.

Zaskarżenie decyzji administracyjnej, czyli jak składa się odwołanie

Zaskarżenie wydanej decyzji wymaga złożenia skargi do sądu. Może to zrobić każdy, kto posiada w tym interes prawny (zaskarżona decyzja dotyczy jego praw lub obowiązków). Skargę można wnieść w ciągu 30 dni od doręczenia decyzji. Jeśli wniosek zostanie zaakceptowany, osoba skarżąca może liczyć na uchylenie decyzji organu administracyjnego. 

Warto przy tym pamiętać, że na czas rozstrzygnięcia sprawy wykonanie decyzji nie zostaje wstrzymane. Aby tak było, należy złożyć odpowiedni wniosek do danego urzędu lub sądu, który rozpatruje skargę.

Wyrok wojewódzkiego sądu administracyjnego można zaskarżyć do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Skarga kasacyjna może zostać przygotowana przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego lub rzecznika patentowego.

Zobacz także:

Podobne artykuły

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w Prawo