Zasiłek pogrzebowy jako pomoc finansowa w organizacji pogrzebu

zasiłek pogrzebowy

Śmierć najbliższej osoby jest bolesnym i trudnym przeżyciem. Będąc w żałobie przeżywamy stratę ważnej dla nas osoby i próbujemy pogodzić się z zaistniałą sytuacją. Dodatkowym problemem w tej sytuacji może być słaba sytuacja finansowa członków rodziny bądź przyjaciół, przez co niemożliwe jest zapewnienie zmarłemu pochówku. Z rozwiązaniem w tym zakresie przychodzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferując zasiłek pogrzebowy, dla osób organizujących pogrzeb zmarłemu. Warto jest zatem dowiedzieć się w jakich sytuacjach, komu i w jakiej wysokości przysługuje pomoc finansowa od organu rentowego.

Kiedy przysługuje prawo do zasiłku pogrzebowego?

Ustawa z dnia z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wskazuje, że zasiłek pogrzebowy przysługuje w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej w ZUS, osoby która w momencie śmierci pobierała emeryturę lub rentę, osoby która nie pobierała emerytury lub renty, ale w dniu śmierci miała prawo do jej pobierania, oraz członkowie rodziny osoby, która miała prawo do świadczenia emerytalnego lub rentowego albo pobierała takie świadczenie w dniu śmierci.

Z kolei członkami rodziny, według ustawy jest małżonek, w tym wdowa i wdowiec, rodzice, ojczym, macocha, osoby przysposabiające, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione i dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej, przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci, rodzeństwo zmarłego, dziadkowie zmarłego, wnuki oraz osoby nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

Istotne jest również, że zasiłek pogrzebowy przysługuje z jednego tytułu, zatem na przykład, w przypadku śmierci ojca zasiłek może pobrać jeden członek rodziny. Wówczas zasiłek nie przysługuje osobno żonie i dzieciom, tylko jednej z tych osób.

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

W przypadku śmierci osoby bliskiej zasiłek pogrzebowy przysługuje osobom wskazanym powyżej, które pokryły koszty pogrzebu. Ustawa przewiduje również możliwość przyznania zasiłku pogrzebowego pracodawcy, gminie, domowi pomocy społecznej, kościołowi lub związkowi wyznaniowemu, jeżeli podmioty te zorganizowały pogrzeb i koszty pokryły z własnych funduszy.

Przeczytaj:  Prawo dziecka – czym są prawa dziecka? Co mówi konwencja o prawach dziecka? Kim według prawa jest dziecko?

Natomiast, jeżeli pogrzeb został zorganizowany i opłacony przez kilka osób, które są uprawnione do otrzymania zasiłku pogrzebowego to świadczenie musi zostać podzielone proporcjonalnie do poniesionych kosztów.

Wysokość zasiłku pogrzebowego

Zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wypłata zasiłku pogrzebowego ma charakter ryczałtowy, czyli jest wypłacany z góry, bez konieczności rozliczania osobnych transakcji. Natomiast maksymalna wysokość wypłacanego zasiłku wynosi 4000 zł. Jednak wysokość przyznanej przez ZUS kwoty zależna jest od przedstawionych rachunków i faktur. Organ wypłaci osobie, której przyznano zasiłek pogrzebowy, kwotę w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, jednak nie więcej niż 4000 zł.

Kiedy i w jaki sposób zgłosić wniosek o zasiłek pogrzebowy?

Zgłoszenie wniosku o zasiłek pogrzebowy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest ograniczone terminem. Wniosek ten należy złożyć maksymalnie w terminie 12 miesięcy od dnia śmierci bliskiej osoby. W przypadku niezgłoszenia wniosku w wymaganym terminie prawo do pobrania zasiłku wygasa.

Natomiast termin na zgłoszenie wniosku może być przedłużony, ale tylko w przypadku, gdy nie było możliwości złożenia go w terminie, z przyczyn niezależnych od osoby uprawnionej do złożenia wniosku. Taka sytuacja może nastąpić, gdy osoba zmarła a zwłoki zostały znalezione w późniejszym czasie, bądź była konieczna identyfikacja zwłok. Wówczas czas na złożenie wniosku o zasiłek pogrzebowy biegnie od dnia pogrzebu a nie od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje.

Z kolei wniosek o zasiłek pogrzebowy składa się we właściwym oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wypełniając formularz Z-12. Do wniosku należy dołączyć skrócony odpis aktu zgonu osoby, po której przysługuje zasiłek pogrzebowy, oryginały rachunków i faktur, celem udokumentowania wydatków poniesionych na zorganizowanie pogrzebu oraz odpis skrócony aktu małżeństwa bądź urodzenia, aby wykazać pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą.

Zobacz także:

Przeczytaj:  Prawo kanoniczne – co to jest? Co określa kodeks prawa kanonicznego?
Gabriel Kowalczyk
Student ostatniego roku prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na wydziale Prawa i Administracji. W tygodniu po zajęciach pracuje jako stażysta w kancelarii prawnej, a w weekendy udziela korepetycji z angielskiego. W wolnym czasie czyta książki i wychodzi z przyjaciółmi na miasto.

Podobne artykuły

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w Prawo