Odcięcie wody za niepłacenie rachunków. Kto może odłączyć dostawę wody?

odcięcie wody za niepłacenie rachunków

Zapamiętaj!

  • Odcięcie wody za niepłacenie rachunków jest możliwe, ale wymaga spełnienia szeregu formalności.
  • Istnieją określone warunki, takie jak zaleganie z opłatami przez dłużnika przez co najmniej dwa okresy rozliczeniowe, które muszą być spełnione przed odcięciem wody.

Odcięcie wody za niepłacenie rachunków – aspekty prawne

Czy można odciąć wodę za niepłacenie rachunków? Nie jest to łatwe, ale możliwe do przeprowadzenia. Odbiorca wody, który zalega z opłatami, może zostać poddany takiej procedurze. Istnieje jednak szereg formalności, które muszą zostać spełnione przed przystąpieniem do odcięcia dopływu wody. Zostały ujęte w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r.

Przepisy określają, że odcięcie wody za niepłacenie rachunków może nastąpić dopiero po spełnieniu określonych kroków proceduralnych. Mają one na celu zapewnienie ochrony prawnej dłużnikowi. Warto zwrócić uwagę, że zalegające opłaty mogą obejmować zarówno koszty wody pitnej, jak i opłaty za odprowadzanie ścieków.

Kto może zdecydować o odcięciu wody?

Warto zaznaczyć, że odcięcia wody za niepłacenie rachunków nie może dokonać wspólnota ani spółdzielnia mieszkaniowa. Według powyższej ustawy – dokładnie art. 8 ust. 1 pkt 2 – prawo do tego ma wyłącznie przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne! Czy może odciąć wodę za niepłacenie rachunków w dowolnym momencie? Otóż nie! Przed zamknięciem przyłącza kanalizacyjnego i odłączeniem wody muszą zostać spełnione określone przesłanki.

Proces powiadomienia o zamiarze odcięcia

Przed podjęciem działań zmierzających do odcięcia wody, przedsiębiorstwo musi powiadomić dłużnika o swoich zamiarach. Zgodnie z prawem, taka informacja musi być przekazana co najmniej 20 dni przed planowanym odcięciem. Dłużnik ma wtedy czas na uregulowanie należności lub podjęcie innych działań, które mogą zapobiec procedurze odcięcia. Mogą to być na przykład negocjacje z dostawcą wody w celu wypracowania dogodnego harmonogramu spłat.

Przeczytaj:  Ile bierze adwokat za reprezentowanie w sądzie?

Przesłanki, które muszą zostać spełnione, by odciąć dłużnikowi wodę

Monit nie jest jedyną przesłanką przed wyłączeniem dopływu wody. Warunki, które muszą zostać spełnione to m.in.:

  • zaleganie z opłatami na przynajmniej dwa pełne okresy rozliczeniowe;
  • wyznaczenie dłużnikowi dodatkowego terminu na spłatę zadłużenia;
  • wysłanie informacji o możliwości odcięcia mu wody;
  • wysłanie ostatecznego wezwania do zapłaty;
  • wysłanie powiadomienia do wójta oraz inspektora sanitarnego o planowanym odcięciu (20 dni przed terminem);
  • wskazanie zastępczego punktu poboru wody, który jest czynny przynajmniej przez 8 godzin w ciągu doby.

Możliwości interwencji ze strony wspólnoty mieszkaniowej

W przypadku problemów z płatnościami za wodę w budynkach wielorodzinnych zarządca lub wspólnota mieszkaniowa mogą pełnić rolę pośrednika między dłużnikiem a przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym. Mogą one zainicjować dialog mający na celu rozwiązanie problemu, zanim dojdzie do odcięcia wody. Ostateczne decyzje, w tym ewentualne odcięcie dostaw wody, mogą zostać podjęte dopiero po konsultacjach z zarządcą lub wspólnotą, co ma na celu zminimalizowanie ewentualnych skutków negatywnych dla wszystkich mieszkańców.

Jednak w praktyce to właśnie wspólnoty są stronami w tym sporze. To właśnie im dostawca usług wystawia fakturę, wiec jeśli są regulowane na czas (nawet jeśli jakiś lokator nie płaci za wodę), wodociągi nie mają podstaw, by odłączać ją w mieszkaniu. Skuteczną bronią w walce z niesolidnymi płatnikami są odsetki karne. Mogą zmobilizować dłużnika do uregulowania zaległych opłat za wodę. Poza tym szybko narastają, co staje się podstawą dla wspólnoty do wystąpienia na drogę sądową przeciw lokatorowi.

Odcięcie wody za niepłacenie rachunków – podsumowanie

Proces odcięcia wody za niepłacenie rachunków jest zawiły i wymaga odpowiedniego podejścia oraz znajomości przepisów prawnych. Jest to nie tylko kwestia regulowania opłat, ale też prawidłowego prowadzenia procedur, które zabezpieczają interesy obu stron: przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz dłużnika.

Przeczytaj:  Czy zgodnie z prawem, dieta pudełkowa może być kosztem uzyskania przychodu?

Zobacz także:

    None Found

Podobne artykuły

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w Porady