Zaskarżenie licytacji komorniczej – jak wnieść skargę na czynności komornika?

zaskarżenie licytacji komorniczej

Zaskarżenie licytacji komorniczej będzie przysługiwać każdemu, kto został poszkodowany w toku postępowania egzekucyjnego. Gdzie złożyć skargę na czynności komornika? Sprawdź, jak uzyskać rekompensatę za poniesione straty.

Zaskarżenie licytacji komorniczej to częsty krok ze strony dłużników podejmowany, gdy ustalony zostanie termin licytacji. Jeśli skarga będzie w ocenie sądu stosowna, dokonane czynności zostają uznane za wadliwe. Szkody spowodowane przez egzekucję mogą zostać zrekompensowane w postępowaniu cywilnym.

Licytacja nieruchomości a naruszenia

Postępowanie egzekucyjne, a w tym zajęcie nieruchomości i ruchomości, może prowadzić do naruszenia praw wierzyciela lub dłużnika bądź innych osób. Jeśli dokonanie czynności komorniczych spowodowało szkody, osoba poszkodowana ma prawo do rekompensaty. Skarga na czynności komornika umożliwia zaskarżenie wadliwej czynności podjętej przez organ egzekucyjny, np. w toku licytacji.

Na podstawie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 2002 r. (IV CKN 622/00) można uznać, że następstwem uznania skargi jest stwierdzenie, że czynności wraz z ich konsekwencjami były wadliwe. Nie oznacza to, że komornik zostaje zobowiązany, aby wstrzymać eksmisję, nie jest wymagane też zaniechanie czynności. Na mocy postanowienia sądu i stwierdzenia wadliwości czynności osoba poszkodowana może dochodzić swoich roszczeń na drodze postępowania cywilnego. Mają tu zastosowanie przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

Kiedy można wnieść sprzeciw wobec egzekucji?

Czynności komornicze może zaskarżyć zarówno wierzyciel (zaniechanie), jak i dłużnik (wadliwość). Zgodnie z art. 767 § 2 k.p.c. może to zrobić także każda osoba, której prawa zostały w jakikolwiek sposób naruszone bądź zagrożone. W uzasadnieniu trzeba jednak określić swój interes prawny. Prawo do złożenia skargi ma też m.in. prokurator, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Obywatelskich czy sąd odpowiedzialny za nadanie tytułu wykonawczego.

Przeczytaj:  Zaskarżenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – skarga na MPZP

Skarga na czynności komornika składana jest do sądu rejonowego. W przypadku egzekucji z ruchomości i nieruchomości jest to komornik właściwy dla rewiru, w jakim znajdują się dane rzeczy. Jeśli zajęty został rachunek bankowy czy wynagrodzenie, jest to komornik właściwy dla miejsca zamieszkania dłużnika.

Jeśli strona zaskarżonej czynności została o niej powiadomiona lub była przy niej obecna, termin na złożenie skargi wynosi 7 dni od dnia dokonania czynności. Gdy osoba skarżąca nie otrzymała zawiadomienia, termin liczony jest od dnia, w którym skarżący dowiedział się o dokonaniu czynności.

Zaskarżenie licytacji komorniczej – skarga na czynności komornika

Skarga na to, jak działa komornik, może mieć formę ustną (w toku licytacji) lub pisemną. Powinna spełniać wymagania pisma procesowego. Rozpatrywana jest przez sąd na wniosek wierzyciela, dłużnika lub osób trzecich – można wnioskować o zawieszenie postępowania egzekucyjnego lub uchylenie danej czynności dokonanej w trakcie egzekucji komorniczej.

Aby uniknąć generowania zbędnych kosztów, ustawodawca przewidział możliwość uproszczenia postępowania. Jeśli komornik uzna treść skargi za zasadną, może samodzielnie uchylić skutki zaskarżonej czynności.

Zobacz także:

Podobne artykuły

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w Prawo