Oferta dla samorządów
DLACZEGO OdpadoTeka ? ZA ILE ?
OFERTA DLA ZWIĄZKÓW MIĘDZYGMINNYCH CZY WARTO ?
OFERTA DLA GMIN SPRAWDŹ NAS ZA DARMO
Ankieta

Wypełnij ankietę dotyczącą działalności portalu i pomóż nam go jeszcze bardziej rozwinąć!
Twoja opinia jest dla nas bardzo cenną informacją.

Przejdź do ankiety
Kalkulatory
Co ciekawego w odpadach
Wyrokiem z dnia 6 października 2015 r. (II FSK 1797/15) Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że obecnie obowiązujące przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopuszczają możliwość różnicowania stawek „opłat śmieciowych” w zależności od wielkości gospodarstwa domowego. Pokaż wszystkie
Słownik
Dowcipy o prawnikach

Przychodzi prawnik do lekarza z okropnie spuchniętym penisem.

- Co się panu stało?

- To oczywiście była kobieta, nie odkurzacz - i tej wersji będziemy się trzymać.

Pokaż wszystkie
Regulamin

REGULAMIN PORTALU PRAWOTEKA.PL

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin korzystania przez Użytkowników z portalu PRAWOTEKA.PL zwany dalej Regulaminem określa rodzaje oraz warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) przez spółkę PRAWOTEKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, oraz zasady korzystania z portalu PRAWOTEKA.PL, zakres odpowiedzialności portalu PRAWOTEKA.PL, jak również warunki zawartych umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Regulamin udostępniany jest Użytkownikowi nieodpłatnie i nieprzerwanie w każdym czasie przed zawarciem umowy o świadczenie usług (przed zalogowaniem się) w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się dany Użytkownik.
 3. Każdorazowe zalogowanie się przez Użytkownika do Portalu jest równoznaczne z odrębnym i ewentualnym kolejnym wyrażeniem zgody na przestrzeganie Regulaminu oraz z zapoznaniem się przez niego z opisem Usługi, warunkami jej świadczenia przez Portal, zakresem odpowiedzialności Portalu i pełną akceptacją wszystkich udostępnionych mu w chwili korzystania z Portalu postanowień Regulaminu Portalu Prawoteka.pl, Regulaminu Płatności SMS Premium oraz Regulaminu Przelewów bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
 4. Korzystanie z nieodpłatnej części Usługi (udostępnionej dla wszystkich użytkowników sieci internetowej) jest równoznaczne z oświadczeniem Użytkownika, że potwierdza on, iż zapoznał się z opisem Usługi, warunkami jej świadczenia przez Portal, zakresem odpowiedzialności Portalu i pełną akceptacją wszystkich udostępnionych mu w chwili korzystania z Portalu postanowień Regulaminu Portalu Prawoteka.pl bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
 5. Użytkownik jest związany postanowieniami Regulaminu o treści, która została mu udostępniona.

§ 2. DEFINICJE POJĘĆ UŻYWANYCH W REGULAMINIE

 1. Portal - portal PRAWOTEKA.PL zawierający bazę wiedzy prawnej (informacji prawnych), której właścicielem i administratorem jest spółka PRAWOTEKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Staszica 10/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000333457, kapitał zakładowy 5.000,00 zł;
 2. Użytkownik INDYWIDUALNY - osoba fizyczna lub prawna zamawiająca Usługę lub korzystająca z portalu w każdej formie, za wyjątkiem DARMOWEGO DOSTĘPU DO PORTALU
 3. Użytkownik DARMOWEGO DOSTĘPU DO PORTALU - osoba fizyczna lub prawna korzystająca z portalu w każdej formie w związku z otrzymaniem loginu i hasła w ramach opłacenia przez jednostkę samorządu terytorialnego bądź pracodawcę (przedsiębiorcy), który wykupił darmowy dostęp do Portalu odpowiednio dla swoich mieszkańców, radnych bądź pracowników
 4. Usługi – odpłatne udostępnianie drogą elektroniczną całości bazy wiedzy prawnej Użytkownikowi Indywidualnemu (ewentualnie Użytkownikowi DARMOWEGO DOSTĘPU DO PORTALU, która w momencie wykonywania usługi będzie umieszczona na Portalu;
 5. Usługi nieodpłatne – udostępnianie drogą elektroniczną części bazy wiedzy prawnej i innych informacji, umieszczonych na Portalu, które w momencie korzystania z Portalu przez Użytkownika nie wymaga jego zalogowania się np. CO MUSISZ WIEDZIEĆ ZANIM, KALKULATORY, TEMAT MIESIĄCA itp.
 6. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 73, poz. 852, z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 74, poz. 676);
 7. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;
 8. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
 9. Regulamin Portalu PrawoTeka.pl – niniejszy Regulamin obejmujący Użytkownika Indywidualnego Portalu PRAWOTEKA.PL oraz Użytkownika DARMOWEGO DOSTĘPU DO PORTALU PRAWOTEKA.PL.
 10. Regulamin SMS Premium – Regulamin Usług i Serwisów Premium prowadzonych w ramach serwisu www.dotpay.pl dostępny na stronie internetowej: http://www.dotpay.pl/Informacje/Regulaminy_serwisu_Dotpay/Regulamin_serwisow_ sms
 11. Regulamin Przelewów – Regulamin dokonywania wpłat w serwisie Dotpay dostępny na stronie internetowej: http://www.dotpay.pl/files/regulamin_dotpay_sa_dokonywania_wplat_w_serwisie_dotpay_2009_05_06.pdf

§ 3. USŁUGI PORTALU

 1. Portal świadczy Usługi drogą elektroniczną przy użyciu strony internetowej www.prawoteka.pl.
 2. Portal świadczy Usługę odpłatnego udostępniania bazy wiedzy prawnej (informacji prawnych) umieszczonej na portalu PRAWOTEKA.PL, na którą składają się w szczególności:
  • informacje prawne – zakładka znajdź swój problem prawny, PrawoTeka Radnej i Radnego, PrawoTeczka;
  • wzory i generatory pism oraz umów – zakładka wzory pism;
  - aktualizowane pod względem prawnym w systemie co najmniej kwartalnym tj. do 31 marca, 30 czerwca, 30 września oraz 31 grudnia każdego kolejnego roku;
 3. Portal świadczy Usługę nieodpłatnego udostępniania części bazy wiedzy prawnej (informacji prawnych) umieszczonej na Portalu PRAWOTEKA.PL, na którą składają się w szczególności:
  • rady praktyczne – zakładka co musisz wiedzieć zanim;
  • słownik prawnych pojęć – zakładka słowniki;
  • kalkulatory odsetek ustawowych, podatkowych i podstawowy kalkulator spadkowy – zakładka kalkulatory;
  • adresy i kontakty do prawników i kancelarii prawnych, które wyraziły zgodę na umieszczenie ich danych na portalu – zakładki znajdź prawnika bądź kancelarię;
  • artykuły - zakładka temat miesiąca;
  • ciekawostki prawne – zakładka ciekawostki prawne;
  • dowcipy o prawnikach – zakładka dowcipy o prawnikach.
 4. Dostęp do PrawoTeczki mają wyłącznie Użytkownicy DARMOWEGO DOSTĘPU DO PORTALU PRAWOTEKA.PL wykupionego przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 5. Portal nie świadczy usług polegających na udzielaniu indywidualnych porad prawnych na konkretne zapytania Użytkowników.

§ 4. SPOSÓB KORZYSTANIA Z USŁUG PORTALU

 1. Aby skorzystać z nieodpłatnych Usług Portalu należy wejść na stronę www.prawoteka.pl.
 2. Użytkownik Indywidualny aby otrzymać dostęp do Usługi odpłatnej zobowiązany jest uiścić należność za Usługę zgodnie z cennikiem umieszczonym na Portalu bądź w formie SMS poprzez wysłanie określonej wiadomości SMS Premium pod wskazany numer bądź przelewem a następnie wpisać otrzymane na podany adres e-mailowy bądź w drodze SMS - hasło i login. Usługi świadczone przez Portal są płatne z góry.
  Portal zapewni Użytkownikowi dostęp do zasobów bazy wiedzy prawnej (informacji prawnej) najpóźniej w ciągu 24h (jeden dzień roboczy) od chwili zarejestrowania przez system informatyczny dokonania opłaty. Z przyczyn niezależnych od Portalu termin realizacji może ulec wydłużeniu.
 3. Użytkownik DARMOWEGO DOSTĘPU DO PORTALU PRAWOTEKA.PL aby otrzymać dostęp do Usługi odpłatnej zobowiązany jest wypełnić formularz wstępny i wpisać otrzymane na podany tam adres e-mailowy – login i hasło.
 4. Aby skorzystać z odpłatnych Usług Portalu Użytkownik Indywidualny oraz Użytkownik DARMOWEGO DOSTĘPU DO PORTALU PRAWOTEKA.PL musi zalogować się (wpisać login i hasło) poprzez wejście w zakładkę » zaloguj się w prawym górnym rogu strony głównej Portalu bądź wejść w zakładkę – » zaloguj się by uzyskać pełny dostęp do artykułu.
  • Warunkiem skutecznego zalogowania się i skorzystania z Usług Portalu przez Użytkowników DARMOWEGO DOSTĘPU DO PORTALU PRAWOTEKA.PL oraz Użytkowników Indywidualnych opłacających dostęp poprzez przelew jest zaznaczenie (kliknięcie) pola opisanego treścią : „Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję w pełni Regulamin Portalu Prawoteka.pl oraz wyrażam zgodę na świadczenie Usług drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami Regulaminu i składam oświadczenie w zakresie zgody na ewentualne przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do świadczenia przez Portal Usług”. Zaznaczenie ww. pola oznacza :
   • potwierdzenie otrzymania nieodpłatnego i nieprzerwanego w każdym czasie przed zawarciem umowy o świadczenie usług (przed zalogowaniem się) dostępu do treści Regulaminu i to w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się dany Użytkownik.
   • Złożenie oświadczenia woli o zapoznaniu się, zrozumieniu i pełnej akceptacji Regulaminu przez logującego się do Portalu Użytkownika (w przypadku braku zrozumienia konieczne jest uprzednie skontaktowanie się z Portalem celem wyjaśnienia Użytkownikowi niezrozumiałych przez niego postanowień Regulaminu);
   • Złożenie oświadczenia woli o wyrażeniu zgody na ewentualne przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika (wyłącznie będącego osobą fizyczną) przez Portal w zakresie niezbędnym do świadczenia przez niego Usług oraz w celach statystycznych czy marketingowych oraz w celach reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Portal.
   • Złożenie oświadczenia co do wyrażenia zgody na rozpoczęcie świadczenia Usług przed upływem 10 dniowego terminu do odstąpienia, o którym mowa w przepisach dotyczących zawierania umów na odległość, a które to uprawnienie Użytkownikowi w tym wypadku nie przysługuje.
   Usługa przelewu świadczona jest przez Eurokoncept Sp. z o.o. – regulamin serwisu znajduje się pod adresem http://www.dotpay.pl/files/regulamin_dotpay_sa_dokonywania_wplat_w_serwisie_dotpay_2009_05_06.pdf i w tym zakresie nie stosuje się Regulaminu Portalu Prawoteka.pl. W razie reklamacji dotyczącej płatności obowiązują procedury i regulacje znajdujące się na stronie http://www.dotpay.pl/reklamacja.
  • W przypadku płatności w formie SMS – wysłanie SMS na wskazany numer i ze wskazaną treścią oznacza skutki prawne określone w ppkt a) powyżej tj. jak przy zaznaczeniu (kliknięciu) pola opisanego treścią : „Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję w pełni Regulamin Portalu Prawoteka.pl oraz wyrażam zgodę na świadczenie Usług drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami Regulaminu i składam oświadczenie w zakresie zgody na ewentualne przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do świadczenia przez Portal Usług”. oraz Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie na numer telefonu komórkowego, z którego został wysłany SMS, zwrotnego SMS'a z indywidualnym loginem i hasłem dostępu.
   • Portal nie dokonuje kontroli zgodności danych wskazanych przez osobę korzystającą z Usługi z danymi właściciela telefonu komórkowego, z którego została wysłana wiadomość SMS.
   • Opłata za wysłanie SMS Premium pod wskazane numery naliczana będzie przez operatora telefonii komórkowej, w którego sieci działa urządzenie telefoniczne, z którego wysłano wiadomość SMS. Portal nie wystawia z tytułu Usługi faktury VAT ani rachunku, gdyż opłata zostanie doliczona do faktury VAT czy rachunku wystawianego przez operatora.
   • Prawidłowe świadczenie Usługi opłacanej za pomocą wiadomości SMS uzależnione jest od prawidłowego działania sieci telefonii komórkowej na co Portal nie ma żadnego wpływu i za co nie ponosi odpowiedzialności.
   • Usługa SMS Premium świadczona jest przez spółkę Dotpay Sp. z o.o. - Regulamin serwisu znajduje się podadresem http://www.dotpay.pl/Informacje/Regulaminy_serwisu_Dotpay/Regulamin_serwisow_ sms i w tym zakresie nie stosuje się Regulaminu Portalu Prawoteka.pl.
   • W razie reklamacji dotyczącej płatności obowiązują procedury i regulacje znajdujące się na stronie http://www.dotpay.pl/reklamacja.

§ 5. WYMOGI TECHNICZNE I OGRANICZENIA DOSTĘPU

 1. Podczas rejestracji i korzystania z Portalu koniecznym jest, by przeglądarka internetowa Użytkownika akceptowała pliki typu cookie. Pliki typu cookie, to informacja zapisywana przez serwer Portalu na komputerze Użytkownika, który może po zapisaniu takiego pliku odczytać go przy każdorazowym połączeniu się z konkretnego komputera.
 2. Do korzystania z usług wymagane jest poprawnie skonfigurowanie przeglądarki internetowej, Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.0. lub Firefox w wersji nie niższej niż 2.0.
 3. Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w Portalu stanowią wyłączną własność Portalu bądź Portal posiada do nich stosowne uprawnienia i podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Bez pisemnej zgody Portalu żadne z materiałów znajdujących się w zasobach Portalu, a także pobrane z zasobów Portalu lub w inny sposób otrzymane, nie mogą być w jakikolwiek sposób wykorzystane, powielone, skopiowane, utrwalone, za wyjątkiem wykorzystywania na własne potrzeby przez szkoły czy zespoły szkół danej jednostki samorządu terytorialnego, która wykupiła dostęp do PrawoTeczki zamieszczonych w Prawoteczce modułów lekcyjnych.
 4. Portal nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z Usług odpłatnych i nieodpłatnych jak również za zaprzestanie świadczenia Usług drogą elektroniczną bądź za przerwy w świadczeniu tych Usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Portalu w tym dotyczących płatności przy korzystaniu z Dotpay czy banku itp. a także wynikające z działania siły wyższej.
 5. Portal, w związku z wiążącą umową o współpracy w zakresie Serwisów Premium (SMS) ma prawo do niezależnych od siebie przerw w możliwości uiszczania płatności drogą SMS tj. jednej przerwy w tygodniu (od pierwszej do trzeciej w nocy), jednej przerwy w miesiącu (nie dłuższej niż sześć godzin) oraz jednej przerwy w roku (nie dłuższej niż dwanaście godzin), jednak SMS wysłany przez Użytkownika w trakcie tej przerwy zostanie przetworzony niezwłocznie po zakończeniu przerwy.
 6. Portal nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Usług wynikający z wadliwego zalogowania się Użytkownika.
 7. Portal zastrzega sobie prawo do ewentualnych przerw technicznych w jego funkcjonowaniu, w szczególności z uwagi na konieczność napraw, rozbudowy lub konserwacji urządzeń lub sprzętu wykorzystywanego przez Portal.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Portal gwarantuje, że baza wiedzy prawnej (informacje prawne) udostępniana w ramach świadczonej Usługi odpłatnej jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa na każdy dzień kwartalnej aktualizacji tzn. baza wiedzy dostępna od 1 stycznia gwarantowaną aktualność ma na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, baza wiedzy od 1 kwietnia do 30 czerwca gwarantowaną aktualizację ma na dzień 31 marca br. itd.)
 2. Portal nie ponosi odpowiedzialności za:
  • skutki błędnego zastosowania bazy wiedzy (informacji prawnych) zamieszczonych na Portalu do stanu faktycznego Użytkownika,
  • błędne, niewłaściwe zrozumienie bądź niezrozumienie (w tym w szczególności niewłaściwe posłużenie się wzorami dokumentów (generatorami pism) udostępnionej w ramach świadczonych Usług bazy wiedzy prawnej (informacji prawnej).
  • nie wygranie sprawy sądowej prowadzonej w oparciu o bazę wiedzy prawnej (informacji prawnej) udostępnionej w ramach Usługi.
 3. Portal nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez Użytkownika wskutek korzystania z nieodpłatnych Usług.
 4. Portal odpowiada za szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez Użytkownika wskutek jednorazowego korzystania z odpłatnych Usług do pięćdziesięciokrotności wynagrodzenia jakie Użytkownik zobowiązany był zapłacić bądź zapłacił na rzecz Portalu za Usługę albo też zobowiązany by był zapłacić gdyby korzystał z Portalu na zasadach określonych dla Użytkownika Indywidualnego.
 5. Portal nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne treści reklamowe zamieszczane na stronie PRAWOTEKA.PL oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

§ 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie zastrzeżenia i reklamacje, za wyjątkiem reklamacji dotyczących płatności SMS i przelewu (zgłaszane na http://www.dotpay.pl/reklamacja) dotyczące korzystania z Portalu PRAWOTEKA.PL należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres elektroniczny Portalu pomoc@prawoteka.pl w tytule z dopiskiem REKLAMACJA
 2. Reklamacja powinna być złożona w terminie 30 dni o zajścia sytuacji, w związku z którą reklamacja jest składana i to pod rygorem utraty prawa do jej złożenia.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane reklamującego, dokładny opis sytuacji, w związku z którą Użytkownik składa reklamację oraz określenie konkretnego jego żądania co do sposobu załatwienia reklamacji.
 4. W przypadku niespełnienia wszystkich warunków przez reklamację, Portal w terminie 7 dni od otrzymania reklamacji - może wezwać reklamującego do uzupełnienia reklamacji w wyznaczonym terminie.
 5. Nie uzupełnienie reklamacji w terminie uznaje się za jej cofnięcie i rezygnację z reklamacji.
 6. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji bądź jej uzupełnienia na prośbę Portalu.
 7. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres elektroniczny Użytkownika.

§ 8 PRAWA AUTORSKIE

Użytkownik korzystający z Usług odpłatnych czy nieodpłatnych nie nabywa jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych, Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 9. ZAPRZESTANIE ŚWIADCZENIA USŁUGI ODPŁATNEJ

W przypadku gdy Użytkownik narusza Regulamin, jak i powszechnie obowiązujące przepisy prawa bądź udostępnia login i hasło osobom trzecim Portal ma prawo przerwać bądź odmówić bez zwrotu uiszczonego wynagrodzenia za Usługę świadczenia tej Usługi oraz żądać naprawienia szkody tj. zarówno straty jak i utraconych korzyści na zasadach ogólnych.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na Portalu PRAWOTEKA.PL i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie a zmiany wchodzą w życie od momentu opublikowania na Portalu PRAWOTEKA.PL, w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim przez Użytkownika.
 3. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikających ze świadczenia usług drogą elektroniczną przez Portal, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających ze świadczenia tychże usług właściwy jest sąd miejsca wykonania każdej konkretnej usługi. Prawo dochodzenia jakichkolwiek roszczeń wynikających ze świadczenia Usług przez Portal przysługuje Użytkownikowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
Copyright by Prawoteka © 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone.
A-tech.pl Realizacja: