Oferta dla samorządów
DLACZEGO OdpadoTeka ? ZA ILE ?
OFERTA DLA ZWIĄZKÓW MIĘDZYGMINNYCH CZY WARTO ?
OFERTA DLA GMIN SPRAWDŹ NAS ZA DARMO
Ankieta

Wypełnij ankietę dotyczącą działalności portalu i pomóż nam go jeszcze bardziej rozwinąć!
Twoja opinia jest dla nas bardzo cenną informacją.

Przejdź do ankiety
Kalkulatory
Co ciekawego w odpadach

 

W dniu 1 października 2015r. Wojewoda Lubelski w swoim rozstrzygnięciu nadzorczym PN-II.4131.421.2015  orzekł, iż akty prawa miejscowego, które na podstawie  ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87), która weszła w życie z dniem 1 lutego 2015 r.  zachowują moc na okres na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy zmieniającej, i jako takie które utraciły swą moc - winny być uchwalone na nowo a nie nowelizowane.

„Przyjęta regulacja oznacza, że brak jest podstaw prawnych do nowelizacji, zmiany uchwał zachowanych czasowo w mocy przez nową ustawę. Zgodnie z § 34 Zasad techniki prawodawczej stanowiących załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908), nie nowelizuje się aktu wykonawczego zachowanego czasowo w mocy przez nową ustawę, chyba że ustawa ta wyraźnie przewiduje taką możliwość.

Na mocy § 143 zasad techniki prawodawczej przepis ten ma zastosowanie do aktów prawa miejscowego. Powoływana wyżej ustawa zmieniająca nie dopuszcza dokonywania takich nowelizacji. Decyzja ustawodawcy jest w tym zakresie jednoznaczna - utrzymanie w mocy aktów "ma charakter przejściowy i ma na celu zapewnienie organom [...] odpowiedniego czasu na wydanie nowych aktów wykonawczych" (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 sierpnia 2006 r., K 25/06, LEX nr 208349).

Tym samym, na mocy przepisu ustawowego, mimo zmiany podstawy prawnej (upoważnienia ustawowego), zachowała moc prawną także uchwała, której nowelizacji chciano dokonać kwestionowaną uchwałą. Taki stan prawny ma charakter wyjątku, należy bowiem pamiętać, iż "podstawowa reguła walidacyjna stanowi, że zmiana przepisu upoważniającego do wydania przepisów wykonawczych do ustawy prowadzi do uchylenia przepisów wykonawczych z dniem wejścia w życie zmiany przepisów upoważniających, a jedyny wyjątek od tej zasady ma miejsce, kiedy zostanie wprost przewidziany w akcie zmieniającym przepisy upoważniające" (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 października 2011 r., II OSK 1590/10, LEX nr 1151938). Taki wyjątek znalazł zastosowanie w ramach wskazanej nowelizacji.

W art. 94 Konstytucji RP ustalono konieczność stanowienia aktów prawa miejscowego na podstawie i w granicach upoważnienia ustawowego. W sytuacji, w której upoważnienie ustawowe zostało zmienione, a żaden przepis szczególny nie wprowadza tymczasowych reguł dopuszczających nowelizowane aktu wydanego w oparciu o podstawę prawną w brzmieniu już nieobowiązującym, to dokonywanie zmian w uchwale ustanowionej na podstawie delegacji prawodawczej w brzmieniu już nieobowiązującym nie jest stanowieniem aktu w granicach upoważnienia. Tym samym działanie takie pozostaje w sprzeczności ze wskazanym przepisem konstytucyjnym.

Z zasady demokratycznego państwa prawnego regulowanej art. 2 Konstytucji RP wynika zasada prawidłowej legislacji, która ma doniosłe znaczenie w systemie prawa i jej wagę niejednokrotnie podkreślano w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Składa się na nią szereg dyrektyw złączonych pod względem aksjologicznym (służą one ochronie wspólnych wartości, jakimi są zaufanie obywateli do państwa i prawa oraz pewność prawa) oraz funkcjonalnym (stanowią dyrektywy kierowane do prawodawcy i odnoszą się do procesu tworzenia prawa). Zasada prawidłowej legislacji została ukształtowana jako "system ściśle ze sobą powiązanych dyrektyw adresowanych do prawodawcy, wskazujących jak należy dokonywać zmian prawa w państwie prawnym" (K. Działocha, T. Zalasiński, Zasada prawidłowej legislacji jako podstawa kontroli konstytucyjności prawa, Przegląd Legislacyjny 2006, nr 3, s. 6-7). Jako że niedopuszczalne jest nowelizowanie aktu prawa miejscowego utrzymanego czasowo w mocy (bez wyraźnego przepisu ustawowego umożliwiającego takie działania prawodawcze), a art. 11 ustawy zmieniającej ustawę o utrzymaniu czystości i porządku (ani żaden inny przepis) nie przewiduje możliwości nowelizowania czasowo aktów utrzymanych na jego podstawie w mocy, należy stwierdzić, że podjęta przez Radę Miejską w Zwierzyńcu uchwała w sposób istotny narusza art. 2 i art. 94 Konstytucji RP, a tym samym jest ona nieważna.

Reasumując, organy stanowiące gmin nie zostały upoważnione do nowelizowania uchwał ustanowionych przed dniem 1 lutego 2015 r. na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawodawca przewidział możliwość obowiązywania tych aktów przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy, jednak wskazany czas służyć ma podjęciu przez organ stanowiący gminy nowego aktu, realizującego nowe upoważnienie ustawowe w pełnym zakresie.”

Pokaż wszystkie
Słownik
Dowcipy o prawnikach

Czemu adwokatów chowają cztery metry pod ziemią?

- Bo podobno w głębi to oni są dobrzy.

Pokaż wszystkie
Mapa serwisu
 1. Oferta dla samorządów
 2. Znajdź prawnika bądź kancelarię
 3. Znajdź swój problem prawny
 4. Prawoteka Radnej i Radnego
 5. PrawoTeczka prawo dla młodzieży
 6. Wzory pism
 7. Ankieta
 8. Kalkulatory
 9. Co ciekawego w odpadach
 10. Słownik
 11. Dowcipy o prawnikach
 12. Regulamin
 13. Darmowy dostęp
 14. Kontakt
 15. Tagi
http://prawoteka.pl/article/show/49,dlaczego_odpadoteka_?;DLACZEGO OdpadoTeka ?
http://prawoteka.pl/article/show/50,za_ile_?;ZA ILE ?
http://prawoteka.pl/article/show/51,oferta_dla_zwiazkow_miedzygminnych;OFERTA DLA ZWIĄZKÓW MIĘDZYGMINNYCH
http://prawoteka.pl/article/show/53,czy_warto_?;CZY WARTO ?
http://prawoteka.pl/article/show/52,oferta_dla_gmin;OFERTA DLA GMIN
http://prawoteka.pl/article/show/54,sprawdz_nas_za_darmo_;SPRAWDŹ NAS ZA DARMO
http://prawoteka.pl/article_extended/show/572,oplata_smieciowa_za_domki_letniskowe_w_formie_ryczaltu;Opłata śmieciowa za domki letniskowe w formie ryczałtu
http://prawoteka.pl/article_extended/show/567,nowe_zwolnienie_dla_rodzin_wielodzietnych_z_oplat_za_gospodarowanie_odpadami_komunalnymi_;Nowe zwolnienie dla rodzin wielodzietnych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
http://prawoteka.pl/article_extended/show/561,oplata_za_odbior_odpadow_po_1_lipca_2013r_czy_rozwiazywac_umowe_o_wywoz_odpadow;Opłata za odbiór odpadów po 1 lipca 2013r. czy rozwiązywać umowę o wywóz odpadów
http://prawoteka.pl/article_councillor/show/392,wybierz_temat;Wybierz temat....
http://prawoteka.pl/article_councillor/show/566,podmiotowe_zwolnienie_z_oplaty_za_gospodarowanie_odpadami_komunalnymi;Podmiotowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
http://prawoteka.pl/article_councillor/show/520,kiedy_paragraf_a_kiedy_ustep_punkt_czy_litera;Kiedy paragraf a kiedy ustęp, punkt czy litera
http://prawoteka.pl/article_councillor/show/486,przepisy_obowiazujace_od_nowej_kadencji_!!!;PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE OD NOWEJ KADENCJI !!!
http://prawoteka.pl/article_councillor/show/394,sklad_rady_gminy;Skład Rady Gminy
http://prawoteka.pl/article_councillor/show/395,kadencja_rady_gminy_;Kadencja Rady Gminy
http://prawoteka.pl/article_councillor/show/396,zadania_rady_gminy;Zadania Rady Gminy
http://prawoteka.pl/article_councillor/show/397,mandat_radnego;Mandat Radnego
http://prawoteka.pl/article_councillor/show/398,rozpoczecie_sprawowania_mandatu_radnego;Rozpoczęcie sprawowania mandatu Radnego
http://prawoteka.pl/article_councillor/show/399,zawieszenie_mandatu_radnego_;Zawieszenie mandatu Radnego
http://prawoteka.pl/article_councillor/show/402,wygasniecie_mandatu_radnego;Wygaśnięcie mandatu Radnego
http://prawoteka.pl/article_councillor/show/403,procedura_wygaszania_mandatu_radnego;Procedura wygaszania mandatu Radnego
http://prawoteka.pl/article_councillor/show/405,odmowa_zlozenia_slubowania_przez_radnego;Odmowa złożenia ślubowania przez Radnego
http://prawoteka.pl/article_councillor/show/406,nie_zlozenie_przez_radnego_w_terminach_okreslonych_w_odrebnych_przepisach_oraz_w_dodatkowo_wyznaczonym_14_dniowym_terminie_oswiadczenia_o_swoim_stanie_majatkowym;Nie złożenie przez Radnego w terminach, określonych w odrębnych przepisach oraz w dodatkowo wyznaczonym 14 dniowym terminie, oświadczenia o swoim stanie majątkowym.
http://prawoteka.pl/article_councillor/show/407,zrzeczenie_sie_mandatu_przez_radnego;Zrzeczenie się mandatu przez Radnego
http://prawoteka.pl/article_councillor/show/408,naruszenie_przez_radnego_ustawowego_zakazu_laczenia_mandatu_radnego_z_wykonywaniem_okreslonych_w_odrebnych_przepisach_funkcji_lub_dzialalnosci;Naruszenie przez Radnego ustawowego zakazu łączenia Mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności
http://prawoteka.pl/article_councillor/show/409,wybor_radnego_na_wojta_(burmistrza_prezydenta_miasta);Wybór Radnego na Wójta (Burmistrza, Prezydenta Miasta)
http://prawoteka.pl/article_councillor/show/410,utrata_przez_radnego_prawa_wybieralnosci_lub_braku_tego_prawa_w_dniu_wyborow;Utrata przez Radnego prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów
http://prawoteka.pl/article_councillor/show/411,smierc_radnego;Śmierć Radnego
http://prawoteka.pl/article_councillor/show/412,obowiazki_radnych_;Obowiązki Radnych
http://prawoteka.pl/article_councillor/show/413,obowiazki_ogolne;Obowiązki ogólne
http://prawoteka.pl/article_councillor/show/414,osobisty_udzial_radnych_w_pracach_rady;Osobisty udział Radnych w pracach Rady
http://prawoteka.pl/article_councillor/show/415,oswiadczenia_majatkowe_radnych;Oświadczenia majątkowe Radnych
http://prawoteka.pl/article_councillor/show/417,forma_tresc_i_adresat_oswiadczen_majatkowych;Forma, treść i adresat oświadczeń majątkowych
http://prawoteka.pl/article_councillor/show/418,terminy_skladania_oswiadczen_majatkowych;Terminy składania oświadczeń majątkowych
http://prawoteka.pl/article_councillor/show/419,analiza_oswiadczen_majatkowych;Analiza oświadczeń majątkowych
http://prawoteka.pl/article_councillor/show/420,skutki_nie_zlozenia_oswiadczen_majatkowych_w_terminie;Skutki nie złożenia oświadczeń majątkowych w terminie
http://prawoteka.pl/article_councillor/show/473,zakazy_-_czego_nie_moze_radny;Zakazy - czego nie może Radny
http://prawoteka.pl/article_councillor/show/474,zakaz_brania_udzialu_w_niektorych_glosowaniach;Zakaz brania udziału w niektórych głosowaniach.
http://prawoteka.pl/article_councillor/show/476,zakaz_zatrudnienia;Zakaz zatrudnienia
http://prawoteka.pl/article_councillor/show/477,gdy_radny_przed_uzyskaniem_mandatu_nie_byl_zatrudniony_w_urzedzie_gminy_ani_na_stanowisku_kierownika_badz_zastepcy_kierownika_gminnej_jednostki_organizacyjnej;Gdy Radny przed uzyskaniem mandatu nie był zatrudniony w urzędzie gminy ani na stanowisku kierownika bądź zastępcy kierownika gminnej jednostki organizacyjnej
http://prawoteka.pl/article_councillor/show/478,gdy_radny_przed_uzyskaniem_mandatu_byl_zatrudniony_w_urzedzie_gminy_na_stanowisku_kierownika_gminnej_jednostki_organizacyjnej_lub_jego_zastepcy;Gdy Radny przed uzyskaniem mandatu był zatrudniony w urzędzie gminy na stanowisku kierownika gminnej jednostki organizacyjnej lub jego zastępcy.
http://prawoteka.pl/article_councillor/show/480,zakaz_zawierania_umow_cywilnoprawnych_;Zakaz zawierania umów cywilnoprawnych
http://prawoteka.pl/article_councillor/show/481,zakaz_prowadzenia_dzialalnosci_gospodarczej;Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.
http://prawoteka.pl/article_councillor/show/482,zakaz_podejmowania_dodatkowych_zajec_mogacych_podwazyc_zaufanie_wyborcow_do_wykonywania_mandatu;Zakaz podejmowania dodatkowych zajęć mogących podważyć zaufanie wyborców do wykonywania mandatu.
http://prawoteka.pl/article_councillor/show/485,zakaz_laczenia_funkcji_;Zakaz łączenia funkcji.
http://prawoteka.pl/councillor/show/386,znajdz_akt_prawny;Znajdź akt prawny
http://prawoteka.pl/article_councillor/news;Nowości
http://prawoteka.pl/curio_councillor;Ciekawostki
http://prawoteka.pl/dictionary_councillor;Słownik
http://prawoteka.pl/dictionary_councillor/show/521,kadencja_;Kadencja
http://prawoteka.pl/dictionary_councillor/show/527,komisja_rewizyjna;Komisja Rewizyjna
http://prawoteka.pl/dictionary_councillor/show/528,kontrasygnata;Kontrasygnata
http://prawoteka.pl/dictionary_councillor/show/529,kworum_;Kworum
http://prawoteka.pl/dictionary_councillor/show/526,mandat_radnego_;Mandat Radnego
http://prawoteka.pl/dictionary_councillor/show/522,mienie_komunale_;Mienie komunale
http://prawoteka.pl/dictionary_councillor/show/530,odpady_komunalne_;Odpady komunalne
http://prawoteka.pl/dictionary_councillor/show/531,organy_wykonawcze_;Organy wykonawcze
http://prawoteka.pl/dictionary_councillor/show/532,plan_zagospodarowania_przestrzennego_;Plan zagospodarowania przestrzennego
http://prawoteka.pl/dictionary_councillor/show/533,porzadek_sesji_;Porządek sesji
http://prawoteka.pl/dictionary_councillor/show/534,pozwolenie_zintegrowane_;Pozwolenie zintegrowane
http://prawoteka.pl/dictionary_councillor/show/535,pracownicy_samorzadowi_;Pracownicy samorządowi
http://prawoteka.pl/dictionary_councillor/show/523,prawo_formalne_procesowe_;Prawo formalne, procesowe
http://prawoteka.pl/dictionary_councillor/show/524,prawo_materialne_;Prawo materialne
http://prawoteka.pl/dictionary_councillor/show/536,przewodniczacy_rady_gminy_;Przewodniczący rady gminy
http://prawoteka.pl/dictionary_councillor/show/525,rada_gminy_;Rada Gminy
http://prawoteka.pl/dictionary_councillor/show/537,rada_gminy_;Rada gminy
http://prawoteka.pl/dictionary_councillor/show/538,rygor_natychmiastowej_wykonalnosci_;Rygor natychmiastowej wykonalności
http://prawoteka.pl/article_young/show/371,prawo_dla_dzieci;Prawo dla dzieci
http://prawoteka.pl/article_young/show/541,zycie_codzienne;Życie codzienne
http://prawoteka.pl/article_young/show/546,lekcja_podstawowa_-_podzial_i_czytanie_prawa_-_prosta_sprawa_tu_pobierz_lekcje!;Lekcja podstawowa - Podział i czytanie prawa - prosta sprawa TU POBIERZ LEKCJĘ!
http://prawoteka.pl/article_young/show/553,w_sklepie_jestesmy_konsumentami__i_to_z_licznymi_prawami_tu_pobierz_lekcje_!;W sklepie jesteśmy konsumentami ... i to z licznymi prawami TU POBIERZ LEKCJĘ !
http://prawoteka.pl/article_young/show/556,zawody_prawnicze_juz_nie_tajemnicze_-_tu_pobierz_lekcje_!;Zawody prawnicze już nie tajemnicze - TU POBIERZ LEKCJĘ !
http://prawoteka.pl/article_young/show/559,kibicu_poznaj_stadionowe_prawa_bedzie_na_meczu_bezpieczna_zabawa_-_tu_pobierz_lekcje_!;Kibicu poznaj stadionowe prawa będzie na meczu bezpieczna zabawa - TU POBIERZ LEKCJĘ !
http://prawoteka.pl/article_young/show/542,dom;Dom
http://prawoteka.pl/article_young/show/543,szkola;Szkoła
http://prawoteka.pl/article_young/show/372,prawo_dla_mlodziezy;Prawo dla młodzieży
http://prawoteka.pl/article_young/show/544,zycie_codzienne_-_prawo_dla_mlodziezy;Życie codzienne - prawo dla młodzieży
http://prawoteka.pl/article_young/show/545,lekcja_podstawowa_-_podzial_i_czytanie_prawa_-_prosta_sprawa_tu_pobierz_lekcje_!;Lekcja podstawowa - Podział i czytanie prawa - prosta sprawa TU POBIERZ LEKCJĘ !
http://prawoteka.pl/article_young/show/554,w_sklepie_jestesmy_konsumentami_i_to_z_licznymi_prawami_tu_pobierz_lekcje_!;W sklepie jesteśmy konsumentami ...i to z licznymi prawami. TU POBIERZ LEKCJĘ !
http://prawoteka.pl/article_young/show/557,zawody_prawnicze_juz_nie_tajemnicze_-_tu_pobierz_lekcje_!;Zawody prawnicze już nie tajemnicze - TU POBIERZ LEKCJĘ !
http://prawoteka.pl/article_young/show/560,kibicu_poznaj_stadionowe_prawa_bedzie_bezpieczna_zabawa_-_tu_pobierz_lekcje_!;Kibicu poznaj stadionowe prawa będzie bezpieczna zabawa - TU POBIERZ LEKCJĘ !
http://prawoteka.pl/article_young/show/547,dom_-_prawo_dla_mlodziezy;Dom - Prawo dla młodzieży
http://prawoteka.pl/article_young/show/548,szkola_-_prawo_dla_mlodziezy;Szkoła - Prawo dla młodzieży
http://prawoteka.pl/young/show/373,gdzie_szukac_pomocy?;Gdzie szukać pomocy?
http://prawoteka.pl/young/show/374,ile_musisz_miec_lat_zeby_?;Ile musisz mieć lat żeby... ?
http://prawoteka.pl/dictionary_young;Słownik
http://prawoteka.pl/dictionary_young/show/422,administracyjne_postepowanie_;Administracyjne postępowanie
http://prawoteka.pl/dictionary_young/show/423,alimenty;Alimenty
http://prawoteka.pl/dictionary_young/show/421,apelacja;Apelacja
http://prawoteka.pl/dictionary_young/show/424,bigamia;Bigamia
http://prawoteka.pl/dictionary_young/show/425,cudzoziemiec_;Cudzoziemiec
http://prawoteka.pl/dictionary_young/show/426,dobra_osobiste;Dobra osobiste
http://prawoteka.pl/dictionary_young/show/427,domniemanie_ojcostwa_;Domniemanie ojcostwa
http://prawoteka.pl/dictionary_young/show/428,egzekucja;Egzekucja
http://prawoteka.pl/dictionary_young/show/429,ewidencja_ludnosci_;Ewidencja ludności
http://prawoteka.pl/dictionary_young/show/430,forma_czynnosci_prawnej_;Forma czynności prawnej
http://prawoteka.pl/dictionary_young/show/431,fundacja_;Fundacja
http://prawoteka.pl/dictionary_young/show/432,kara_pozbawienia_wolnosci_;Kara pozbawienia wolności
http://prawoteka.pl/dictionary_young/show/434,krewny_w_linii_bocznej;Krewny w linii bocznej
http://prawoteka.pl/dictionary_young/show/433,krewny_w_linii_prostej_;Krewny w linii prostej
http://prawoteka.pl/dictionary_young/show/435,ksiega_wieczysta;Księga wieczysta
http://prawoteka.pl/dictionary_young/show/436,kuratela;Kuratela
http://prawoteka.pl/dictionary_young/show/439,maloletni;Małoletni
http://prawoteka.pl/dictionary_young/show/437,miejsce_zamieszkania;Miejsce zamieszkania
http://prawoteka.pl/dictionary_young/show/438,mlodociany;Młodociany
http://prawoteka.pl/dictionary_young/show/440,nasciturus;Nasciturus
http://prawoteka.pl/dictionary_young/show/441,nieletni;Nieletni
http://prawoteka.pl/dictionary_young/show/443,nieruchomosc;Nieruchomość
http://prawoteka.pl/dictionary_young/show/442,nip;NIP
http://prawoteka.pl/dictionary_young/show/444,obywatelstwo;Obywatelstwo
http://prawoteka.pl/dictionary_young/show/445,osoba_fizyczna;Osoba fizyczna
http://prawoteka.pl/dictionary_young/show/446,osoba_prawna;Osoba prawna
http://prawoteka.pl/dictionary_young/show/447,pelnoletni;Pełnoletni
http://prawoteka.pl/dictionary_young/show/448,pelnomocnik;Pełnomocnik
http://prawoteka.pl/dictionary_young/show/449,powod;Powód
http://prawoteka.pl/dictionary_young/show/450,pozew;Pozew
http://prawoteka.pl/dictionary_young/show/451,pozwany_;Pozwany
http://prawoteka.pl/dictionary_young/show/452,pracownik;Pracownik
http://prawoteka.pl/dictionary_young/show/453,prawo_miejscowe_;Prawo miejscowe
http://prawoteka.pl/dictionary_young/show/454,prawomocnosc;Prawomocność
http://prawoteka.pl/dictionary_young/show/455,przedstawiciel_ustawowy;Przedstawiciel ustawowy
http://prawoteka.pl/dictionary_young/show/456,przestepstwo;Przestępstwo
http://prawoteka.pl/dictionary_young/show/457,przysposobienie;Przysposobienie
http://prawoteka.pl/dictionary_young/show/458,rozprawa_sadowa;Rozprawa sądowa
http://prawoteka.pl/dictionary_young/show/459,rzecz_ruchoma;Rzecz ruchoma
http://prawoteka.pl/dictionary_young/show/460,spadek;Spadek
http://prawoteka.pl/dictionary_young/show/461,umorzenie;Umorzenie
http://prawoteka.pl/dictionary_young/show/462,wierzyciel_;Wierzyciel
http://prawoteka.pl/dictionary_young/show/463,wstepni_;Wstępni
http://prawoteka.pl/dictionary_young/show/464,wykroczenie;Wykroczenie
http://prawoteka.pl/dictionary_young/show/465,wypowiedzenie_umowy_o_prace;Wypowiedzenie umowy o pracę
http://prawoteka.pl/dictionary_young/show/466,wystepek;Występek
http://prawoteka.pl/dictionary_young/show/467,zadatek;Zadatek
http://prawoteka.pl/dictionary_young/show/468,zaliczka_;Zaliczka
http://prawoteka.pl/dictionary_young/show/469,zbrodnia;Zbrodnia
http://prawoteka.pl/document;Wzory pism
http://prawoteka.pl/document/form/23,pozew_o_uznanie_spadkobiercy_za_niegodnego_dziedziczenia;Pozew o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia
http://prawoteka.pl/document/form/1,stwierdzenie_nabycia_spadku_z_ustawy;Stwierdzenie nabycia spadku z ustawy
http://prawoteka.pl/document/form/21,dzial_spadku;Dział spadku
http://prawoteka.pl/document/form/22,pozew_o_zachowek;Pozew o zachowek
http://prawoteka.pl/document/form/2,stwierdzenie_nabycia_spadku_na_podstawie_testamentu;Stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu
http://prawoteka.pl/document/form/3,umowa_sprzedazy_samochodu;Umowa sprzedaży samochodu
http://prawoteka.pl/document/form/4,umowa_dzierzawy;Umowa dzierżawy
http://prawoteka.pl/document/form/5,umowa_pozyczki;Umowa pożyczki
http://prawoteka.pl/document/form/6,umowa_darowizny;Umowa darowizny
http://prawoteka.pl/document/form/7,umowa_poreczenia;Umowa poręczenia
http://prawoteka.pl/document/form/8,umowa_zastawu_rejestrowego;Umowa zastawu rejestrowego
http://prawoteka.pl/upload/document/WZOR_POZEW_O_ROZWOD_Z_ORZEKANIEM_O_WINIE_WRAZ_Z_WNIOSKIEM_O_ZWOLdoc.doc;Pozew o rozwód z orzekaniem o winie wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów
http://prawoteka.pl/document/form/10,pozew_o_ustanowienie_rozdzielnosci_majatkowej;Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej
http://prawoteka.pl/document/form/11,pozew_o_ustanowienie_separacji;Pozew o ustanowienie separacji
http://prawoteka.pl/document/form/12,pozew_o_zniesienie_separacji;Pozew o zniesienie separacji
http://prawoteka.pl/document/form/13,wniosek_o_zezwolenie_na_dokonanie_czynnosci_przekraczajacej_zakres_zwyklego_zarzadu_majatkiem_dziecka;Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka
http://prawoteka.pl/document/form/14,odwolanie_z_urlopu;Odwołanie z urlopu
http://prawoteka.pl/document/form/15,porozumienie_w_sprawie_skrocenia_okresu_wypowiedzenia;Porozumienie w sprawie skrócenia okresu wypowiedzenia
http://prawoteka.pl/document/form/16,wniosek_o_zwrot_kosztow_zwiazanych_z_odwolaniem_z_urlopu;Wniosek o zwrot kosztów związanych z odwołaniem z urlopu
http://prawoteka.pl/document/form/17,umowa_o_prace_na_okres_probny;Umowa o pracę na okres próbny
http://prawoteka.pl/document/form/18,umowa_o_prace_na_czas_nieokreslony;Umowa o pracę na czas nieokreślony
http://prawoteka.pl/document/form/19,umowa_o_prace_na_czas_okreslony;Umowa o pracę na czas określony
http://prawoteka.pl/document/form/20,rozwiazanie_umowy_o_prace_bez_wypowiedzenia;Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
http://prawoteka.pl/document/form/24,swiadectwo_pracy;Świadectwo Pracy
http://prawoteka.pl/poll;Ankieta
http://prawoteka.pl/calculator_interest;Odsetek ustawowych
http://prawoteka.pl/calculator_tax;Odsetek podatkowych
http://prawoteka.pl/calculator_legacy;Podstawowyc kalkulator spadkowy
http://prawoteka.pl/curio;Ciekawostki prawne
http://prawoteka.pl/dictionary;Słownik
http://prawoteka.pl/dictionary/show/56,administracyjne_postepowanie;Administracyjne postępowanie
http://prawoteka.pl/dictionary/show/57,alimenty;Alimenty
http://prawoteka.pl/dictionary/show/55,apelacja;Apelacja
http://prawoteka.pl/dictionary/show/58,bezpodstawne_wzbogacenie;Bezpodstawne wzbogacenie
http://prawoteka.pl/dictionary/show/59,bigamia;Bigamia
http://prawoteka.pl/dictionary/show/61,czesc_skladowa_rzeczy;Część składowa rzeczy
http://prawoteka.pl/dictionary/show/60,czynny_zal;Czynny żal
http://prawoteka.pl/dictionary/show/63,dobra_osobiste;Dobra osobiste
http://prawoteka.pl/dictionary/show/64,domniemanie_ojcostwa;Domniemanie ojcostwa
http://prawoteka.pl/dictionary/show/62,dluznik_solidarny;Dłużnik solidarny
http://prawoteka.pl/dictionary/show/65,egzekucja;Egzekucja
http://prawoteka.pl/dictionary/show/66,ewidencja_ludnosci;Ewidencja ludności
http://prawoteka.pl/dictionary/show/67,forma_czynnosci_prawnej;Forma czynności prawnej
http://prawoteka.pl/dictionary/show/68,fundacja;Fundacja
http://prawoteka.pl/dictionary/show/69,gospodarstwo_rolne;Gospodarstwo rolne
http://prawoteka.pl/dictionary/show/155,grozba_bezprawna;Groźba bezprawna
http://prawoteka.pl/dictionary/show/156,gwarancja;Gwarancja
http://prawoteka.pl/dictionary/show/157,hipoteka;Hipoteka
http://prawoteka.pl/dictionary/show/158,hipoteka_kaucyjna;Hipoteka kaucyjna
http://prawoteka.pl/dictionary/show/159,hipoteka_przymusowa;Hipoteka przymusowa
http://prawoteka.pl/dictionary/show/160,intercyza;Intercyza
http://prawoteka.pl/dictionary/show/161,kara_umowna;Kara umowna
http://prawoteka.pl/dictionary/show/162,kasacja;Kasacja
http://prawoteka.pl/dictionary/show/164,krewny_w_linii_bocznej;Krewny w linii bocznej
http://prawoteka.pl/dictionary/show/163,krewny_w_linii_prostej;Krewny w linii prostej
http://prawoteka.pl/dictionary/show/165,kuratela;Kuratela
http://prawoteka.pl/dictionary/show/70,miejsce_zamieszkania;Miejsce zamieszkania
http://prawoteka.pl/dictionary/show/72,mienie;Mienie
http://prawoteka.pl/dictionary/show/71,mlodociany;Młodociany
http://prawoteka.pl/dictionary/show/73,najem;Najem
http://prawoteka.pl/dictionary/show/74,nakaz_zaplaty_w_postepowaniu_nakazowym;Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym
http://prawoteka.pl/dictionary/show/75,nakaz_zaplaty_w_postepowaniu_upominawczym;Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym
http://prawoteka.pl/dictionary/show/76,obywatelstwo;Obywatelstwo
http://prawoteka.pl/dictionary/show/78,odpowiedz_na_pozew;Odpowiedź na pozew
http://prawoteka.pl/dictionary/show/77,odpowiedzialnosc_solidarna;Odpowiedzialność solidarna
http://prawoteka.pl/dictionary/show/79,odsetki;Odsetki
http://prawoteka.pl/dictionary/show/80,odsetki_maksymalne;Odsetki maksymalne
http://prawoteka.pl/dictionary/show/81,odszkodowanie;Odszkodowanie
http://prawoteka.pl/dictionary/show/82,ogloszenie_testamentu;Ogłoszenie testamentu
http://prawoteka.pl/dictionary/show/83,opoznienie;Opóźnienie
http://prawoteka.pl/dictionary/show/84,osoba_fizyczna;Osoba fizyczna
http://prawoteka.pl/dictionary/show/85,osoba_prawna;Osoba prawna
http://prawoteka.pl/dictionary/show/86,osobowosc_prawna;Osobowość prawna
http://prawoteka.pl/dictionary/show/87,oswiadczenie_woli;Oświadczenie woli
http://prawoteka.pl/dictionary/show/88,pelnoletni;Pełnoletni
http://prawoteka.pl/dictionary/show/90,pelnomocnictwo_procesowe;Pełnomocnictwo procesowe
http://prawoteka.pl/dictionary/show/89,pelnomocnik;Pełnomocnik
http://prawoteka.pl/dictionary/show/91,pobyt_czasowy;Pobyt czasowy
http://prawoteka.pl/dictionary/show/92,pobyt_staly;Pobyt stały
http://prawoteka.pl/dictionary/show/93,pokrewienstwo;Pokrewieństwo
http://prawoteka.pl/dictionary/show/94,polecenie;Polecenie
http://prawoteka.pl/dictionary/show/95,posiadacz_samoistny;Posiadacz samoistny
http://prawoteka.pl/dictionary/show/96,posiadacz_zalezny;Posiadacz zależny
http://prawoteka.pl/dictionary/show/97,postepowanie_uproszczone;Postępowanie uproszczone
http://prawoteka.pl/dictionary/show/98,postepowanie_zabezpieczajace;Postępowanie zabezpieczające
http://prawoteka.pl/dictionary/show/99,potracenie;Potrącenie
http://prawoteka.pl/dictionary/show/100,powod;Powód
http://prawoteka.pl/dictionary/show/101,powodztwo_o_ustalenie_;Powództwo o ustalenie
http://prawoteka.pl/dictionary/show/102,pozew;Pozew
http://prawoteka.pl/dictionary/show/103,pozew_w_postepowaniu_uproszczonym;Pozew w postępowaniu uproszczonym
http://prawoteka.pl/dictionary/show/104,pozwany;Pozwany
http://prawoteka.pl/dictionary/show/105,pozytki_cywilne_rzeczy;Pożytki cywilne rzeczy
http://prawoteka.pl/dictionary/show/106,pozytki_naturalne_rzeczy;Pożytki naturalne rzeczy
http://prawoteka.pl/dictionary/show/107,pracownik;Pracownik
http://prawoteka.pl/dictionary/show/108,prawo_miejscowe;Prawo miejscowe
http://prawoteka.pl/dictionary/show/109,prawomocnosc;Prawomocność
http://prawoteka.pl/dictionary/show/110,proste_przyjecie_spadku_;Proste przyjęcie spadku
http://prawoteka.pl/dictionary/show/111,przedawnienie_roszczen_;Przedawnienie roszczeń
http://prawoteka.pl/dictionary/show/112,przedstawiciel_ustawowy;Przedstawiciel ustawowy
http://prawoteka.pl/dictionary/show/113,przyjecie_lub_odrzucenie_spadku;Przyjęcie lub odrzucenie spadku
http://prawoteka.pl/dictionary/show/114,przyjecie_spadku_z_dobrodziejstwem_inwentarza;Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza
http://prawoteka.pl/dictionary/show/115,regulamin_pracy;Regulamin pracy
http://prawoteka.pl/dictionary/show/116,rekojmia_za_wady;Rękojmia za wady
http://prawoteka.pl/dictionary/show/117,rekojmia_za_wady_fizyczne;Rękojmia za wady fizyczne
http://prawoteka.pl/dictionary/show/118,rekojmia_za_wady_prawne;Rękojmia za wady prawne
http://prawoteka.pl/dictionary/show/119,roszczenie;Roszczenie
http://prawoteka.pl/dictionary/show/120,rozdzielnosc_majatkowa;Rozdzielność majątkowa
http://prawoteka.pl/dictionary/show/121,rzecz_ruchoma;Rzecz ruchoma
http://prawoteka.pl/dictionary/show/123,spadek;Spadek
http://prawoteka.pl/dictionary/show/124,spolka_kapitalowa;Spółka kapitałowa
http://prawoteka.pl/dictionary/show/125,spolka_osobowa;Spółka osobowa
http://prawoteka.pl/dictionary/show/126,stwierdzenie_nabycia_spadku;Stwierdzenie nabycia spadku
http://prawoteka.pl/dictionary/show/127,swiadczenie;Świadczenie
http://prawoteka.pl/dictionary/show/122,sluzebnosc;Służebność
http://prawoteka.pl/dictionary/show/128,testament;Testament
http://prawoteka.pl/dictionary/show/129,testator;Testator
http://prawoteka.pl/dictionary/show/130,tytul_egzekucyjny;Tytuł egzekucyjny
http://prawoteka.pl/dictionary/show/131,tytul_wykonawczy;Tytuł wykonawczy
http://prawoteka.pl/dictionary/show/132,umorzenie;Umorzenie
http://prawoteka.pl/dictionary/show/133,umowa_przedwstepna;Umowa przedwstępna
http://prawoteka.pl/dictionary/show/134,umowa_wzajemna;Umowa wzajemna
http://prawoteka.pl/dictionary/show/135,umowy_zawierane_na_odleglosc;Umowy zawierane na odległość
http://prawoteka.pl/dictionary/show/136,uzyczenie;Użyczenie
http://prawoteka.pl/dictionary/show/137,uzytkowanie;Użytkowanie
http://prawoteka.pl/dictionary/show/138,uzytkowanie_wieczyste;Użytkowanie wieczyste
http://prawoteka.pl/dictionary/show/139,wartosc_majatkowa;Wartość majątkowa
http://prawoteka.pl/dictionary/show/140,wartosc_przedmiotu_sporu;Wartość przedmiotu sporu
http://prawoteka.pl/dictionary/show/141,wierzyciel;Wierzyciel
http://prawoteka.pl/dictionary/show/145,wspolnosc_majatkowa_malzonkow;Wspólność majątkowa małżonków
http://prawoteka.pl/dictionary/show/146,wstepni;Wstępni
http://prawoteka.pl/dictionary/show/147,wypowiedzenie_umowy_o_prace;Wypowiedzenie umowy o pracę
http://prawoteka.pl/dictionary/show/148,wypowiedzenie_warunkow_pracy_i_placy;Wypowiedzenie warunków pracy i płacy
http://prawoteka.pl/dictionary/show/142,wlasciwosc_(sadu)_ogolna;Właściwość (sądu) ogólna
http://prawoteka.pl/dictionary/show/143,wlasciwosc_(sadu)_przemienna;Właściwość (sądu) przemienna
http://prawoteka.pl/dictionary/show/144,wlasciwosc_wylaczna;Właściwość wyłączna
http://prawoteka.pl/dictionary/show/149,zachowek;Zachowek
http://prawoteka.pl/dictionary/show/150,zadatek;Zadatek
http://prawoteka.pl/dictionary/show/151,zaliczka;Zaliczka
http://prawoteka.pl/dictionary/show/470,zstepni;Zstępni
http://prawoteka.pl/joke;Dowcipy o prawnikach
http://prawoteka.pl/rules;Regulamin
http://prawoteka.pl/access;Darmowy dostęp
http://prawoteka.pl/contact;Kontakt
http://prawoteka.pl/article_extended/tag/572,czy_rozwiazac_umowe_o_wywoz_smieci;czy rozwiązać umowę o wywóz śmieci
http://prawoteka.pl/article_extended/tag/571,nowa_regulacja_smieciowa;nowa regulacja śmieciowa
http://prawoteka.pl/article_extended/tag/578,oplata_za_gospodarowanie_odpadami_komunalnymi;opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
http://prawoteka.pl/article_extended/tag/577,ryczalt_od_domkow_letniskowych;ryczałt od domków letniskowych
http://prawoteka.pl/article_extended/tag/576,ryczaltowa_oplata;ryczałtowa opłata
http://prawoteka.pl/article_extended/tag/570,wywoz_smieci;wywóz śmieci
http://prawoteka.pl/article_extended/tag/569,smieci;śmieci
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/542,dziennik_ustaw;Dziennik Ustaw
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/543,monitor_polski;Monitor Polski
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/461,adresat_oswiadczenia_majatkowego_radnego;adresat oświadczenia majątkowego radnego
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/467,analiza_oswiadczenia_majatkowego_radnego;analiza oświadczenia majątkowego radnego
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/531,artykul;artykuł
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/439,bierne_prawo_wyborcze;bierne prawo wyborcze
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/488,co_jest_zabronione_radnym;co jest zabronione radnym
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/403,co_moze_rada_gminy;co może rada gminy
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/464,czas_na_zlozenie_oswiadczenia_majatkowego_radnego;czas na złożenie oświadczenia majątkowego radnego
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/481,czego_nie_moze_radny;czego nie może radny
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/511,czy_malzonek_radnego_moze_byc_czlonkiem_organu_spolki_gminnej;czy małżonek radnego może być członkiem organu spółki gminnej
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/510,czy_radny_moze_byc_czlonkiem_zarzadu_spolki_z_udzialem_gminy;czy radny może być członkiem zarządu spółki z udziałem gminy
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/512,czy_radny_moze_byc_jednoczesnie_poslem;czy radny może być jednocześnie posłem
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/513,czy_radny_moze_byc_senatorem;czy radny może być senatorem
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/514,czy_radny_moze_byc_wojewoda;czy radny może być wojewodą
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/496,czy_radny_moze_pracowac;czy radny może pracować
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/501,czy_radny_moze_pracowac_dla_gminy_na_umowe_o_dzielo;czy radny może pracować dla gminy na umowę o dzieło
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/500,czy_radny_moze_pracowac_na_zlecenie;czy radny może pracować na zlecenie
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/492,czy_radny_moze_pracowac_w_urzedzie;czy radny może pracować w urzędzie
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/508,czy_radny_moze_przyjac_darowizne;czy radny może przyjąć darowiznę
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/516,czy_radnym;czy radnym
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/515,czy_radnym_moze_byc_wicewojewoda;czy radnym może być wicewojewodą
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/499,czy_wojt_moze_zawrzec_z_radnym_umowe_cywilnoprawna;czy wójt może zawrzeć z radnym umowę cywilnoprawną
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/438,czynne_prawo_wyborcze;czynne prawo wyborcze
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/463,do_kiedy_oswiadczenie_majatkowe_radnego;do kiedy oświadczenie majątkowe radnego
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/397,dlugosc_kadencji;długość kadencji
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/459,forma_oswiadczenia_majatkowego_radnego;forma oświadczenia majątkowego radnego
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/447,gdy_radny_umiera;gdy radny umiera
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/428,jak_zrzec_sie_mandatu_radnego;jak zrzec się mandatu radnego
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/536,jednostki_redakcyjne_aktow_prawnych;jednostki redakcyjne aktów prawnych
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/393,kadencja;kadencja
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/398,kadencja_a_mandat;kadencja a mandat
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/394,kadencja_organu;kadencja organu
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/392,kadencja_rady_gminy;kadencja rady gminy
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/402,kompetencje_rady_gminy;kompetencje rady gminy
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/535,litera;litera
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/407,mandat;mandat
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/406,mandat_radnego;mandat radnego
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/495,na_jakich_stanowiskach_moze_pracowac_radny;na jakich stanowiskach może pracować radny
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/456,nagana_dla_radnego;nagana dla radnego
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/471,niezlozenie_oswiadczenia_majatkowego_radnego_w_terminie;niezłożenie oświadczenia majątkowego radnego w terminie
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/575,nowa_ulga_w_odpadach;nowa ulga w odpadach
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/517,nowe_przepisy_w_samorzadzie;nowe przepisy w samorządzie
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/518,nowosci_od_nowej_kadencji;nowości od nowej kadencji
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/408,objecie_mandatu;objęcie mandatu
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/452,obowiazki_ogolne_radnego;obowiązki ogólne radnego
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/451,obowiazki_ogolne_radnych;obowiązki ogólne radnych
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/450,obowiazki_radnego;obowiązki radnego
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/449,obowiazki_radnych;obowiązki radnych
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/425,odmowa_zlozenia_mandatu;odmowa złożenia mandatu
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/541,ogloszenie;ogłoszenie
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/405,organ_kontrolny;organ kontrolny
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/404,organ_stanowiacy;organ stanowiący
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/458,oswiadczenia_majatkowe_radnych;oświadczenia majątkowe radnych
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/457,oswiadczenie_majatkowe_radnego;oświadczenie majątkowe radnego
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/530,paragraf;paragraf
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/410,poczatek_mandatu;początek mandatu
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/443,pozbawienie_praw_publicznych;pozbawienie praw publicznych
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/444,pozbawienie_praw_wyborczych;pozbawienie praw wyborczych
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/538,preambula;preambuła
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/422,przeslanki_wygasniecia_mandatu_radnego;przesłanki wygaśnięcia mandatu radnego
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/421,przypadki_wygasniecia_mandatu_radnego;przypadki wygaśnięcia mandatu radnego
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/534,punkt;punkt
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/400,rada_gminy;rada gminy
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/412,rota_slubowania;rota ślubowania
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/409,rozpoczecia_sprawowania_mandatu;rozpoczęcia sprawowania mandatu
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/395,rozpoczecie_kadencji;rozpoczęcie kadencji
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/427,skutki_nie_zlozenia_oswiadczenia_majatkowego;skutki nie złożenia oświadczenia majątkowego
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/441,skutki_pozbawienia_praw_publicznych;skutki pozbawienia praw publicznych
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/442,skutki_pozbawienia_praw_wyborczych;skutki pozbawienia praw wyborczych
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/470,skutki_spoznienia_sie_z_oswiadczeniem_majatkowym;skutki spóźnienia się z oświadczeniem majątkowym
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/436,skutki_utraty_biernego_prawa_wyborczego;skutki utraty biernego prawa wyborczego
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/437,skutki_utraty_czynnego_prawa_wyborczego;skutki utraty czynnego prawa wyborczego
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/391,sklad_rady_gminy;skład rady gminy
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/468,sprawdzanie_oswiadczenia_majatkowego_radnego;sprawdzanie oświadczenia majątkowego radnego
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/465,spoznienie_sie_z_oswiadczeniem_majatkowym_przez_radnego;spóźnienie się z oświadczeniem majątkowym przez radnego
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/493,stosunek_pracy_radnego;stosunek pracy radnego
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/537,symbol_paragrafu_w_wordzie;symbol paragrafu w wordzie
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/462,termin_oswiadczenia_majatkowego_radnego;termin oświadczenia majątkowego radnego
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/466,terminy_oswiadczen_majatkowych_radnych;terminy oświadczeń majątkowych radnych
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/533,tiret;tiret
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/460,tresc_oswiadczenia_majatkowego_radnego;treść oświadczenia majątkowego radnego
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/445,ubezwlasnowolnienie;ubezwłasnowolnienie
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/440,ubezwlasnowolnienie_radnego;ubezwłasnowolnienie radnego
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/423,uchwala_o_wygasnieciu_mandatu_radnego;uchwała o wygaśnięciu mandatu radnego
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/454,udzial_radnego_w_komisjach;udział radnego w komisjach
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/453,udzial_radnego_w_pracach_rady;udział radnego w pracach rady
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/574,ulga_dla_dzieci_za_smieci;ulga dla dzieci za śmieci
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/573,ulga_w_oplacie_za_odpady_komunalne;ulga w opłacie za odpady komunalne
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/455,upomnienie_dla_radnego;upomnienie dla radnego
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/390,ustawowy_sklad_rady_gminy;ustawowy skład rady gminy
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/532,ustep;ustęp
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/434,utrata_mandatu_w_przypadku_popelnienia_przestepstwa;utrata mandatu w przypadku popełnienia przestępstwa
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/478,uzupelnienie_skladu_rady;uzupełnienie składu rady
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/539,vacatio_legis;vacatio legis
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/540,wejscie_w_zycie;wejście w życie
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/469,weryfikacja_oswiadczenia_majatkowego_radnego;weryfikacja oświadczenia majątkowego radnego
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/477,wstapienie_radnego;wstąpienie radnego
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/479,wybory_uzupelniajace;wybory uzupełniające
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/420,wygasniecie_mandatu_radnego;wygaśnięcie mandatu radnego
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/435,wygasniecie_mandatu_w_przypadku_popelnienia_przestepstwa_przez_radnego;wygaśnięcie mandatu w przypadku popełnienia przestępstwa przez radnego
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/430,wygasniecie_mandatu_w_przypadku_wyboru_na_wojta;wygaśnięcie mandatu w przypadku wyboru na Wójta
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/431,wygasniecie_mandatu_w_przypadku_wyboru_na_burmistrza;wygaśnięcie mandatu w przypadku wyboru na burmistrza
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/432,wygasniecie_mandatu_w_przypadku_wyboru_na_prezydenta_miasta;wygaśnięcie mandatu w przypadku wyboru na prezydenta miasta
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/426,wygasniecie_mandatu_z_powodu_nie_zlozenia_oswiadczenia_majatkowego;wygaśnięcie mandatu z powodu nie złożenia oświadczenia majątkowego
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/491,wylaczenie_od_glosowania;wyłączenie od głosowania
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/401,zadania_rady_gminy;zadania rady gminy
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/482,zakaz_brania_udzialu_w_glosowaniu;zakaz brania udziału w głosowaniu
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/503,zakaz_korzystania_z_mienia_komunalnego_przez_radnego;zakaz korzystania z mienia komunalnego przez radnego
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/507,zakaz_podejmowania_dodatkowych_zajec_przez_radnych;zakaz podejmowania dodatkowych zajęć przez radnych
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/506,zakaz_posiadania_akcji;zakaz posiadania akcji
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/505,zakaz_posiadania_udzialow;zakaz posiadania udziałów
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/483,zakaz_pracy_w_urzedzie;zakaz pracy w urzędzie
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/485,zakaz_prowadzenia_dzialalnosci_gospodarczej;zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/502,zakaz_prowadzenia_dzialalnosci_gospodarczej_przez_radnego;zakaz prowadzenia działalności gospodarczej przez radnego
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/487,zakaz_przyjmowania_darowizn;zakaz przyjmowania darowizn
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/489,zakaz_udzialu_w_glosowaniu_na_sesji;zakaz udziału w głosowaniu na sesji
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/490,zakaz_udzialu_w_glosowaniu_w_komisji;zakaz udziału w głosowaniu w komisji
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/486,zakaz_wykorzystywania_mienia_komunalnego;zakaz wykorzystywania mienia komunalnego
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/504,zakaz_zarzadzania_przez_radnego_spolkami;zakaz zarządzania przez radnego spółkami
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/498,zakaz_zawierania_umowy_agencyjnej;zakaz zawierania umowy agencyjnej
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/497,zakaz_zawierania_umowy_o_dzielo;zakaz zawierania umowy o dzieło
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/484,zakaz_zawierania_umow_zlecenia;zakaz zawierania umów zlecenia
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/433,zakaz_laczenia_funkcji;zakaz łączenia funkcji
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/509,zakaz_laczenia_funkcji_przez_radnego;zakaz łączenia funkcji przez radnego
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/480,zakazy_dla_radnych;zakazy dla radnych
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/396,zakonczenie_kadencji;zakończenie kadencji
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/418,zarzad_komisaryczny;zarząd komisaryczny
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/494,zatrudnienie_w_jednostkach_organizacyjnych_gminy;zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych gminy
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/416,zawieszenie_mandatu;zawieszenie mandatu
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/417,zawieszenie_mandatu_radnego;zawieszenie mandatu radnego
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/419,zawieszenie_organu;zawieszenie organu
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/448,zgon_radnego;zgon radnego
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/399,zmiana_dlugosci_kadencji;zmiana długości kadencji
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/429,zrzeczenie_sie_mandatu_radnego;zrzeczenie się mandatu radnego
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/424,zlozenie_wyjasnien_przed_wygasnieciem_mandatu;złożenie wyjaśnień przed wygaśnięciem mandatu
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/411,slubowanie_radnych;ślubowanie radnych
http://prawoteka.pl/article_councillor/tag/446,smierc_radnego;śmierć radnego
http://prawoteka.pl/article_Young/tag/556,konstytucja;Konstytucja
http://prawoteka.pl/article_Young/tag/555,akt_prawa;akt prawa
http://prawoteka.pl/article_Young/tag/550,akt_prawny;akt prawny
http://prawoteka.pl/article_Young/tag/531,artykul;artykuł
http://prawoteka.pl/article_Young/tag/536,jednostki_redakcyjne_aktow_prawnych;jednostki redakcyjne aktów prawnych
http://prawoteka.pl/article_Young/tag/553,lekcja_prawa;lekcja prawa
http://prawoteka.pl/article_Young/tag/547,lekcje_prawa;lekcje prawa
http://prawoteka.pl/article_Young/tag/535,litera;litera
http://prawoteka.pl/article_Young/tag/530,paragraf;paragraf
http://prawoteka.pl/article_Young/tag/548,podstawy_prawa;podstawy prawa
http://prawoteka.pl/article_Young/tag/546,podzial_prawa;podział prawa
http://prawoteka.pl/article_Young/tag/545,prawo_dla_dzieci;prawo dla dzieci
http://prawoteka.pl/article_Young/tag/554,prawo_dla_mlodziezy;prawo dla młodzieży
http://prawoteka.pl/article_Young/tag/549,prawo_i_szkola;prawo i szkoła
http://prawoteka.pl/article_Young/tag/557,prawo_miedzynarodowe;prawo międzynarodowe
http://prawoteka.pl/article_Young/tag/552,prawo_prywatne;prawo prywatne
http://prawoteka.pl/article_Young/tag/551,prawo_publiczne;prawo publiczne
http://prawoteka.pl/article_Young/tag/558,prawo_w_szkole;prawo w szkole
http://prawoteka.pl/article_Young/tag/533,tiret;tiret
http://prawoteka.pl/article_Young/tag/532,ustep;ustęp
Copyright by Prawoteka © 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone.
A-tech.pl Realizacja: