Oferta dla samorządów
DLACZEGO OdpadoTeka ? ZA ILE ?
OFERTA DLA ZWIĄZKÓW MIĘDZYGMINNYCH CZY WARTO ?
OFERTA DLA GMIN SPRAWDŹ NAS ZA DARMO
Ankieta

Wypełnij ankietę dotyczącą działalności portalu i pomóż nam go jeszcze bardziej rozwinąć!
Twoja opinia jest dla nas bardzo cenną informacją.

Przejdź do ankiety
Kalkulatory
Co ciekawego w odpadach
Wyrokiem z dnia 6 października 2015 r. (II FSK 1797/15) Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że obecnie obowiązujące przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopuszczają możliwość różnicowania stawek „opłat śmieciowych” w zależności od wielkości gospodarstwa domowego. Pokaż wszystkie
Dowcipy o prawnikach

Czemu adwokatów chowają cztery metry pod ziemią?

- Bo podobno w głębi to oni są dobrzy.

Pokaż wszystkie
Słownik
 |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  | 
Pełnoletni
To osoba, która ukończyła lat osiemnaście. Pełonoletność można także uzyskać przez zawarcie małżeństwa. Nie traci jej w razie unieważnienia małżeństwa.
Pełnomocnictwo procesowe
Pełnomocnikiem procesowym tj. występującym w sprawie sądowej może być adwokat lub radca prawny, a w sprawach własności przemysłowej także rzecznik patentowy, a ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia, współuczestnik sporu, jak również rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia. Pełnomocnikiem osoby prawnej lub przedsiębiorcy, w tym nie posiadającego osobowości prawnej, może być również pracownik tej jednostki albo jej organu nadrzędnego. W sprawach o ustalenie ojcostwa i o roszczenia alimentacyjne pełnomocnikiem może być również przedstawiciel właściwego w sprawach z zakresu pomocy społecznej organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacji społecznej, mającej na celu udzielanie pomocy rodzinie. Minister Sprawiedliwości określa, w drodze rozporządzenia, wykaz tych organizacji społecznych. W sprawach związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego pełnomocnikiem rolnika może być również przedstawiciel organizacji zrzeszającej rolników indywidualnych, której rolnik jest członkiem. W sprawach związanych z ochroną praw konsumentów pełnomocnikiem może być przedstawiciel organizacji, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. W sprawach związanych z ochroną własności przemysłowej pełnomocnikiem twórcy projektu wynalazczego może być również przedstawiciel organizacji, do której zadań statutowych należą sprawy popierania własności przemysłowej i udzielania pomocy twórcom projektów wynalazczych. W postępowaniu przed Sądem Najwyższym obowiązuje zastępstwo stron przez adwokatów lub radców prawnych (tzw. przymus adwokacki). Zastępstwo to dotyczy także czynności procesowych związanych z postępowaniem przed Sądem Najwyższym, podejmowanych przed sądem niższej instancji. Zasady tej nie stosuje się w postępowaniu o zwolnienie od kosztów sądowych oraz o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego oraz gdy stroną, jej organem, jej przedstawicielem ustawowym lub pełnomocnikiem jest sędzia, prokurator, notariusz albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, a także gdy stroną, jej organem lub jej przedstawicielem ustawowym jest adwokat lub radca prawny.
Pełnomocnik
Jest to osoba, która ma prawo działać w cudzym imieniu z bezpośrednim skutkiem dla osoby reprezentowanej. Podstawą do tego działania jest albo przepis prawa (np. rodzice mają prawo działać w imieniu swoich dzieci jako ich przedstawiciele ustawowi) albo jednostronna czynność prawna - udzielenie pełnomocnictwa. Forma pełnomocnictwa (ustna, pisemna czy np. w akcie notarialnym) musi być tożsama z formą wymaganą dla czynności prawnej do której pełnomocnik ma być umocowany (tj. gdy do sprzedaży nieruchomości wymagany jest akt notarialny to dla pełnomocnictwa do tej sprzedaży także wymagana jest forma aktu notarialnego).
Pobyt czasowy
To określenie stosowane przy zameldowaniu na czas określony czyli na tzw. pobyt czasowy. Ma ono miejsce wówczas gdy osoba przebywa przez jakiś czas jednak bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego (gdzie jest zameldowana na pobyt stały) w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem.
Pobyt stały
Jest to zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania (miejsce centrum życiowego danej osoby).
Pokrewieństwo
Wzajemny stosunek łączący osoby pochodzące od wspólnego przodka. W wypadku pokrewieństwa w linii prostej jedna osoba pochodzi od drugiej.
Polecenie
Nałożony przez testatora (osoby sporządzającej testament) czy darczyńcę w testamencie lub w umowie darowizny na spadkobiercę lub na zapisobiercę albo też na obdarowanego obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania (np. opiekowania się małżonkiem spadkodawcy czy darczyńcy).
Posiadacz samoistny
Jest to osoba, która rzeczą faktycznie włada jak właściciel (zachowuje się jak właściciel).
Posiadacz zależny
Jest to osoba, która rzeczą faktycznie włada jako użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą.
Postępowanie uproszczone
Postępowanie uproszczone jak nazwa wskazuje ma ułatwiać i upraszczać nieskomplikowane sprawy sądowe poprzez stosowanie urzędowych formularzy (pozew, odpowiedź na pozew, wnioski dowodowe, sprzeciwy, zarzuty) kilku stawek opłat sądowych i skróceniu czasu orzekania. Przepisy o postępowaniu uproszczonym stosuje się w sprawach należących do właściwości sądów rejonowych: 1) o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty, 2) o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu. Jednym pozwem można dochodzić tylko jednego roszczenia, chyba że roszczenia te wynikają z tej samej umowy lub umów tego samego rodzaju. Powództwo wzajemne oraz zarzut potrącenia są dopuszczalne, jeżeli roszczenia nadają się do rozpoznania w postępowaniu uproszczonym.
Postępowanie zabezpieczające
W każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia, przy czym sąd może udzielić zabezpieczenia nie tylko w toku postępowania, ale także przed jego wszczęciem (wówczas w ciągu 14 dni trzeba wnieść powództwo). Udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie. Zabezpieczenie nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia, chyba że ustawa stanowi inaczej a wnioskując o nie trzeba określić dokładnie kwotę hzabezpieczenia oraz sposób np. zajęcie określonej kwoty na rachunku bankowym strony przeciwnej.
Potrącenie
Jest to taka czynność prawna, która dotyczy sytuacji, gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami. W takim wypadku każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego potrącenie jest dopuszczalne względem wymagalnych wierzytelności pieniężnych (albo dotyczących rzeczy tej samej jakości oznaczonych tylko co do gatunku), które mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym.
Powód
To występujący w sprawie cywilnej podmiot, który występuje do sądu z określonym żądaniem (inicjuje sprawę sądową, składa pozew).
Powództwo o ustalenie
Powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny (np. ustalenia istnienia stosunku pracy). Przyjęło się że nie można żądać ustalenia istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego wtedy, gdy osoba zainteresowana w innej drodze, np. w procesie o świadczenie czyli np. o zapłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, może osiągnąć w pełni ochronę swych praw (sąd by zasądzić taki ekwiwalent i tak musi ustalić stosunek pracy).
Pozew
Pismo procesowe skierowane do sądu, które zawiera wniosek, żądanie wszczęcia procesu cywilnego i rozpoznanie sprawy. Pozew powinien spełniać warunki formalne określone w przepisach kodeksu postępowania cywilnego, zawierać dokładne określenie żądania i wskazanie okoliczności, które je uzasadniają, a także podawać wartość przedmiotu sporu (gdy sprawa dotyczy praw majątkowych).
Pozew w postępowaniu uproszczonym
Pozew powinien zostać przygotowany według zasad obowiązujących w postępowaniu uproszczonym na urzędowym formularzu.
Pozwany
To osoba w procesie cywilnym, przeciwko której skierowane jest żądanie udzielenia ochrony prawnej, z którym powód występuje do sądu.
Pożytki cywilne rzeczy
Są to dochody, które rzecz przynosi na podstawie stosunku prawnego (np. czynsz najmu). Dla pobierania pożytków cywilnych konieczne jest ustanowienie stosunku prawnego, który stanowi podstawę tego pobierania (np. umowa).
Pożytki naturalne rzeczy
Są to płody rzeczy oraz inne odłączone od niej części składowe, o ile według zasad prawidłowej gospodarki stanowią normalny dochód z rzeczy. Pobieranie pożytków naturalnych następuje poprzez zawłaszczanie jej płodów oraz odłączanie innych części składowych rzeczy. (np. mleko od krowy).
Pracownik
To osoba, która jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.
Prawo miejscowe
To przepisy powszechnie obowiązujące ogół mieszkańców danego terenu, stanowione przez jednostki samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej określające ich powinności i uprawnienia np. regulamin porządku i czystości w gminie. Wejście w życie przepisów prawa miejscowego poprzedza zawsze ich ogłoszenie w odpowiednim wojewódzkim dzienniku urzędowym.
Prawomocność
To sytuacja, w której postępowanie sądowe w sprawie zostaje zakończone w sposób ostateczny. Oznacza to, że nie ma możliwości odwołania się od orzeczenia w zwyczajnym trybie, a w sprawie nie może być po raz kolejny prowadzone postępowanie.
Proste przyjęcie spadku
To tzw. przyjęcie spadku wprost czyli przyjęcie spadku bez ograniczenia odpowiedzialności spadkobiercy za długi spadkowe
Przedawnienie roszczeń
Przedawnienie roszczeń to instytucja, pewien określony ustawowo termin, po którego upływie osoba, przeciwko której przysługuje roszczenie (dłużnik), może uchylić się od jego zaspokojenia poprzez podniesienie zarzutu przedawnienia (podniesienie zarzutu to złożenie oświadczenia ustnie do protokołu lub w piśmie procesowym). Roszczenie przedawnione wciąż istnieje, ale przekształca się w tzw. "roszczenie niezupełne", które cechuje się tym, że nie może być przymusowo egzekwowane. Ponieważ roszczenie przedawnione nie przestaje istnieć, to w razie sporu sądowego przedawnienie roszczeń nie jest uwzględnianie przez sąd z urzędu, ale konieczne jest, aby dłużnik uchylił się od zapłaty powołując się na okoliczność przedawniania czyli podnosząc zarzut przedawnienia. Terminy przedawnienia określa kodeks cywilny i inne przepisy.
Przedstawiciel ustawowy
To osoba, która z mocy przepisu prawa może działać w cudzym imieniu i ze skutkiem dla osoby, którą reprezentuje. Przedstawicielem ustawowym jest np. matka lub ojciec dla swych małoletnich dzieci. Czynności dokonane przez przedstawiciela wywołują bezpośrednie skutki dla reprezentowanego.
Przyjęcie lub odrzucenie spadku
Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może być złożone przed notariuszem lub w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie. Notariusz lub sąd prześle niezwłocznie oświadczenie, wraz z załącznikami, do sądu spadku. Oświadczenia, o których mowa powyżej, mogą być również składane w sądzie spadku w toku postępowania o stwierdzenie praw do spadku. Jeżeli oświadczenie złożono ustnie, z oświadczenia sporządza się protokół.
Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza
Jest to przyjęcie spadku z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku czyli do jego wartości (jeśli spadek jest wart 100 a długi spadkowe 200 to po przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca odpowiada do wartości 100). Stąd po oświadczeniu o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza konieczne jest sporządzenie spisu inwentarza spadku, który sporządza komornik sądowy.
Copyright by Prawoteka © 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone.
A-tech.pl Realizacja: