Oferta dla samorządów
DLACZEGO OdpadoTeka ? ZA ILE ?
OFERTA DLA ZWIĄZKÓW MIĘDZYGMINNYCH CZY WARTO ?
OFERTA DLA GMIN SPRAWDŹ NAS ZA DARMO
Ankieta

Wypełnij ankietę dotyczącą działalności portalu i pomóż nam go jeszcze bardziej rozwinąć!
Twoja opinia jest dla nas bardzo cenną informacją.

Przejdź do ankiety
Kalkulatory
Co ciekawego w odpadach
Wyrokiem z dnia 6 października 2015 r. (II FSK 1797/15) Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że obecnie obowiązujące przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopuszczają możliwość różnicowania stawek „opłat śmieciowych” w zależności od wielkości gospodarstwa domowego. Pokaż wszystkie
Dowcipy o prawnikach

Przychodzi prawnik do lekarza z okropnie spuchniętym penisem.

- Co się panu stało?

- To oczywiście była kobieta, nie odkurzacz - i tej wersji będziemy się trzymać.

Pokaż wszystkie
Słownik
 |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  | 
Obywatelstwo
Obywatelstwo to więź prawna łącząca państwo i określoną osobę. Więź ta rodzi wzajemne prawa i obowiązki. Obywatelstwo można nabyć poprzez urodzenie z rodziców będących obywatelami danego państwa, ale także poprzez urodzenie się w danym państwie. Regulują to przepisy każdego państwa oddzielnie.
Odpowiedź na pozew
Każdy pozwany może przed pierwszą rozprawą wnieść odpowiedź na pozew. W postępowaniu uproszczonym (gdy pozew jest na formularzu) odpowiedź na pozew powinna być sporządzona na urzędowych formularzach.
Odpowiedzialność solidarna
to taka odpowiedzialność dłużników, które oznacza, że wierzyciel może dochodzić roszczeń przeciwko jednemu dowolnie przez siebie wybranemu, kilku lub wszystkim dłużnikom bez potrzeby zachowania porządku, w jakim się zobowiązali i w dowolnych częściach następnie dłużnicy, którzy spełnili roszczenie mogą dochodzić tzw. roszczeń regresowych od tych dłużników którzy w ogóle nie spełnili roszczenia bądź w mniejszej części.
Odsetki
Odsetki to tzw. świadczenia uboczne realizowane z reguły w takich samych przedmiotach , co świadczenie główne i w wysokości obliczonej wedle stopy procentowej i czasu potencjalnego korzystania z przedmiotów objętych świadczeniem głównym. Zawsze przybierają postać samodzielną (kwestia np. przedawnienia), nawet jeśli są przez sąd określone jednorazowo. Pełnią różne funkcje gospodarcze: 1 - wynagrodzenie za możliwość korzystania z cudzych wartości w pewnym okresie 2 - odsetki za opóźnienie ( funkcja odszkodowawcza ) 3 - odsetki o funkcji waloryzacyjnej Nie wygasają nawet mimo przedawnienia świadczenia głównego.
Odsetki maksymalne
Celem ograniczenia tzw. lichwy do kodeksu cywilnego wprowadzono tzw. maksymalną wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej i określono iż odsetki nie mogą w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (zmienne wraz z wysokością tej stopy). Jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza wysokość odsetek maksymalnych i tak należą się odsetki maksymalne a nie ustalone przez strony umowy. Postanowienia umowne nie mogą wyłączać ani ograniczać przepisów o odsetkach maksymalnych, także w razie dokonania wyboru prawa obcego. W takim przypadku stosuje się ww. przepisy kodeksu cywilnego.
Odszkodowanie
Jest to świadczenie, które jest należne danej osobie w przypadkach określonych przez przepisy prawa w szczególności jako naprawienie szkody. Szkoda to uszczerbek w majątku (szkoda majątkowa) czyli bądź strata bądź utracona korzyść, krzywda to uszczerbek w innych dobrach (szkoda niemajątkowa).
Ogłoszenie testamentu
To instytucja prawa mająca na legalne ujawnienie testamentu. Osoba, u której znajduje się testament, jest zobowiązana po śmierci spadkodawcy złożyć testament w sądzie spadku, gdy dowie się o śmierci spadkodawcy. Sąd w odrębnym postępowaniu otwiera i ogłasza testament bądź testamenty (jeśli jest ich więcej) szczegółowo opisując jego/ich stan zewnętrzny itd. O terminie otwarcia i ogłoszenia nie zawiadamia się osób zainteresowanych, jednakże mogą one być obecne przy tej czynności. O dokonanym otwarciu i ogłoszeniu testamentu sąd spadku zawiadamia osoby, których rozrządzenia testamentowe dotyczą, oraz wykonawcę testamentu i kuratora spadku.
Opóźnienie
Ma miejsce wtedy, gdy dłużnik spóźnia się ze spełnieniem świadczenia (nie wykonuje go w określonym terminie), ale co ważne i co odróżnia opóźnienie od zwłoki - spóźnienie to nie wynika winy dłużnika.
Osoba fizyczna
To każdy człowiek, który może być podmiotem stosunku cywilnoprawnego.
Osoba prawna
To np. spółka czy stowarzyszenie, które na podstawie określonej ustawy posiada osobowość prawną Osoba prawna jest fikcją - nie istnieje jako rzeczywisty człowiek, ale jest jednostką organizacyjną (zorganizowanym zbiorem osób lub majątku), która dzięki szczególnemu przepisowi prawa uzyskuje możliwość występowania w obrocie prawnym we własnym imieniu jako podmiot praw i obowiązków Osobowość prawną uzyskują tylko te jednostki organizacyjne, którym prawo na to pozwala. Z chwilą powstania osoba prawna uzyskuje zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.
Osobowość prawna
To cecha nadawana przez prawo indywidualnej osobie albo zorganizowanej w określony sposób grupie osób. Posiadanie tej cechy pozwala na samodzielne(tzn. we własnym imieniu) występowanie w obrocie prawnym (w charakterze podmiotu praw i obowiązków) jako osoba fizyczna albo osoba prawna.
Oświadczenie woli
Jest to każde zachowanie się osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej. Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej. Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, nie traci mocy wskutek tego, że zanim do tej osoby doszło, składający je zmarł lub utracił zdolność do czynności prawnych, chyba że co innego wynika z treści oświadczenia, z ustawy lub z okoliczności
Copyright by Prawoteka © 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone.
A-tech.pl Realizacja: