Oferta dla samorządów
DLACZEGO OdpadoTeka ? ZA ILE ?
OFERTA DLA ZWIĄZKÓW MIĘDZYGMINNYCH CZY WARTO ?
OFERTA DLA GMIN SPRAWDŹ NAS ZA DARMO
Ankieta

Wypełnij ankietę dotyczącą działalności portalu i pomóż nam go jeszcze bardziej rozwinąć!
Twoja opinia jest dla nas bardzo cenną informacją.

Przejdź do ankiety
Kalkulatory
Co ciekawego w odpadach
Wyrokiem z dnia 6 października 2015 r. (II FSK 1797/15) Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że obecnie obowiązujące przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopuszczają możliwość różnicowania stawek „opłat śmieciowych” w zależności od wielkości gospodarstwa domowego. Pokaż wszystkie
Dowcipy o prawnikach

Facet spotyka kolegę idącego o kulach i pyta:

- Co ci się stało?

- Miałem wypadek samochodowy...

- I co, nie możesz chodzić bez kul?

- Właściwie to nie wiem, mój lekarz mówi, że mogę, ale adwokat, że nie...

Pokaż wszystkie
Słownik
 |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  | 
Kara umowna

zastrzeżenie zawarte  w umowie ustalające, iż naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy.

Kasacja

stanowi  nadzwyczajny środek odwoławczym w postępowaniu sądowym. Od wyroku sądu odwoławczego – sądu II instancji kończącego postępowanie, może być wniesiona kasacja do Sądu Najwyższego. Kasacja w odróżnieniu od apelacji umożliwia przeprowadzenie kontroli zaskarżonego wyroku z powodu naruszenia przepisów prawa.

Krewny w linii bocznej

krewni w linii bocznej to osoby, które pochodzą od wspólnego przodka, lecz nie są krewnymi w linii prostej (nie pochodzą jedni od drugich). Chodzi np. o rodzeństwo, cioteczne rodzeństwo, ciotki i siostrzeńców, albo stryjów i bratanków.

Krewny w linii prostej

krewnymi w linii prostej są osoby, z których jedna pochodzi od drugiej ( syn od ojca). Dla stwierdzenia pokrewieństwa należy wskazać przynajmniej jednego wspólnego przodka. Stopień pokrewieństwa określa się według liczby urodzeń, wskutek których powstało pokrewieństwo. Chodzi o takie relacje jak między rodzicami i dziećmi, czy między dziadkami i wnukami.

Kuratela

to  instytucja podobna do opieki. Kuratelę ustanawia się w przypadkach określonych w ustawie w celu ochrony osób bądź ich praw majątkowych. Kuratela jest instytucją przewidzianą zarówno przez pzrepisy prawa rodzinnego jak i także prawa cywilnego materialnego i procedury cywilnej. Kuratelę ustanawia się np.  w sytuacji gdy dana osoba nie jest  w stanie samodzielnie prowadzić swoich spraw ze wzgledu na wiek - osoba małoletnia , ze względu na stan zdrowia -osoba niepełnosprawna, ze wzgledu na brak uprawnionych organów do reprezentacji - w przypadku osoby prawnej pozbawionej zarządu itp. Kuratelę sprawuje osoba zwana kuratorem.

Copyright by Prawoteka © 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone.
A-tech.pl Realizacja: