Oferta dla samorządów
DLACZEGO OdpadoTeka ? ZA ILE ?
OFERTA DLA ZWIĄZKÓW MIĘDZYGMINNYCH CZY WARTO ?
OFERTA DLA GMIN SPRAWDŹ NAS ZA DARMO
Ankieta

Wypełnij ankietę dotyczącą działalności portalu i pomóż nam go jeszcze bardziej rozwinąć!
Twoja opinia jest dla nas bardzo cenną informacją.

Przejdź do ankiety
Kalkulatory
Co ciekawego w odpadach
Wyrokiem z dnia 6 października 2015 r. (II FSK 1797/15) Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że obecnie obowiązujące przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopuszczają możliwość różnicowania stawek „opłat śmieciowych” w zależności od wielkości gospodarstwa domowego. Pokaż wszystkie
Dowcipy o prawnikach

Sędzia pyta:

- Zawód oskarżonego?

- Akrobata, Wysoki Sądzie.

- Woźny, proszę pozamykać okna!

Pokaż wszystkie
Słownik
 |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  | 
Administracyjne postępowanie

jest to procedura administracyjna, która reguluje postępowanie przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych.

Alimenty
środki świadczone na rzecz utrzymania dzieci, a także związane z opieką i ich wychowaniem. Alimenty mogą być również świadczone na rzecz osób dorosłych, które nie mogą utrzymać się własnymi siłami. Stosownie do obowiązujących przepisów do świadczenia alimentów zobowiązywani są wzajemnie rodzice i dzieci (również adoptowane), rodzeństwo, małżonkowie, a także byli małżonkowie. Wysokość alimentów zależy od realnych możliwości zarobkowych zobowiązanych do ich świadczenia. Osoby nie płacące alimentów podlegają karze i grozi im egzekucja komornicza, a także gdy dzieciom zostały przyznane świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, obowiązek zwrotu tych świadczeń wraz z odsetkami.
Apelacja
(łac. appellatio - odwołanie) to odwołanie się od wydanego rozstrzygnięcia ( wyroku , postanowienia). W toku postępowania sądowego składa się apelację ( odwołanie) od wyroku sądu pierwszej instancji do sądu drugiej instancji. Apelacja jako środek odwoławczy przysługuje od wyroku sądu pierwszej instancji, czyli od pierwszego orzeczenia jakie zapadło w sprawie. Od wyroków wydanych w pierwszej instancji przez sąd rejonowy apelacja przysługuje do sądu okręgowego, jeśli wyrok w pierwszej instancji zapadł przed sądem okręgowym, apelację wnosi się do sądu apelacyjnego, jak sądu drugiej instancji. W postępowaniu cywilnym, które toczy się w trybie postępowania nieprocesowego, apelacja przysługuje również od postanowień Sądu I instancji orzekających co do istoty sprawy. Apelację należy wnosić na piśmie, do sądu odwoławczego za pośrednictwem sądu pierwszej instancji, w terminie 14 dni od daty doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem. Apelacja sporządzona i opłacona zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzi do ponownego rozpatrzenia sprawy. Jeżeli strona postępowania sądowego nie wniesie apelacji od wyroku/postanowienia, które zapadło w jej sprawie wyroku sądu pierwszej instancji uprawomocni się.
Copyright by Prawoteka © 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone.
A-tech.pl Realizacja: