Oferta dla samorządów
DLACZEGO OdpadoTeka ? ZA ILE ?
OFERTA DLA ZWIĄZKÓW MIĘDZYGMINNYCH CZY WARTO ?
OFERTA DLA GMIN SPRAWDŹ NAS ZA DARMO
Ankieta

Wypełnij ankietę dotyczącą działalności portalu i pomóż nam go jeszcze bardziej rozwinąć!
Twoja opinia jest dla nas bardzo cenną informacją.

Przejdź do ankiety
Kalkulatory
Co ciekawego w odpadach
Wyrokiem z dnia 6 października 2015 r. (II FSK 1797/15) Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że obecnie obowiązujące przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopuszczają możliwość różnicowania stawek „opłat śmieciowych” w zależności od wielkości gospodarstwa domowego. Pokaż wszystkie
Słownik
Dowcipy o prawnikach

Przychodzi facet z aligatorem do baru i pyta:

- Macie tu prawników?

- Mamy.

- To dla mnie proszę piwo, a dla mojego aligatora adwokata.

Pokaż wszystkie
Co ciekawego w odpadach

Pełnienie przez radnego funkcji prezesa zarządu banku spółdzielczego, który prowadzi obsługę bankową urzędu gminy, jest prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego.

 

Nie ma przeszkód, aby radny był członkiem władz zarządzających spółki utworzonej przez inną jednostkę samorządu terytorialnego, np. przez inną gminę lub powiat (zob. wyr. SN z 10 I 2003 r., I PK 107/02).

 

 

 

Zakaz łączenia funkcji radnego z zatrudnieniem na stanowisku kierownika jednostki organizacyjnej obejmuje zatrudnienie nie tylko na podstawie umowy o pracę, ale również na podstawie kontraktu menedżerskiego (wyrok NSA z 4 lipca 2000 r., II SA 2253/99).

 

 

Radnemu sejmiku zabrania się głosowania tylko w jego sprawach majątkowych związanych z województwem (z wyjątkiem stosunków prawnych wynikających z korzystania z powszechnie dostępnych usług na warunkach ogólnych oraz stosunku najmu pomieszczeń do własnych celów mieszkaniowych lub własnej działalności gospodarczej oraz dzierżawy, a także innych prawnych form korzystania z nieruchomości, jeżeli najem, dzierżawa lub użytkowanie są oparte na warunkach ustalonych powszechnie dla danego typu czynności prawnych), jeżeli dotyczą jego interesu prawnego, a radnemu gminnemu zabrania się głosowania w radzie czy w komisji jeżeli sprawa dotyczy jakiegokolwiek jego interesu prawnego !

Radny nie może być zastępowany w wykonywaniu swych ustawowych obowiązków w radzie gminy przez osoby trzecie (pełnomocników), w tym również przez innych radnych" (rozstrzygnięcie nadzorcze  wojewody wielkopolskiego z 24 maja 2007 r., NK.I.-0911-105/07).

Skoro wygaśnięcie mandatu Radnego wymaga jego stwierdzenia aktem deklaratoryjnym, to nie można się na nie skutecznie powoływać do czasu, gdy akt taki nie stanie się ostateczny. Radny do chwili podjęcia przez radę gminy uchwały o stwierdzeniu wygaśnięcia jego mandatu posiada, zatem mandat, jest członkiem rady gminy, zobowiązanym do brania udziału w pracach rady, a więc powinien być zawiadomiony o sesji rady, w której ma prawo czynnego uczestniczenia, za wyjątkiem głosowania w sprawie wygaśnięcia swojego mandatu.(wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 10 marca 2008r. syg. akt  II OSK 1814/07)

Ustanowione w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) domniemanie właściwości rady "we wszystkich sprawach pozostających w zakresie działania gminy" należy rozumieć w ten sposób, iż rada gminy jako organ o charakterze kolegialnym i wieloosobowym może podejmować działania związane ze stanowieniem (art. 15 ust. 1 ustawy) lub kontrolą (art. 18 ust. 1 ustawy). Nie może natomiast podejmować czynności, które należą do sfery wykonawczej, gdyż byłoby to naruszeniem konstytucyjnej zasady podziału organów gminy na stanowiące wykonawcze (art. 169 Konstytucji RP). (Tak wyrok z dnia 25 listopada 1999r., Naczelny Sąd Administracyjny syg. akt I SA/Ka 1628/99).

Przewodniczący rady gminy nie może wywieść skargi do sądu administracyjnego w imieniu rady gminy bez stosownego upoważnienia w postaci uchwały rady gminy, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami rada gminy jako organ stanowiący i kontrolny jest uprawniona do wyrażenia swej woli w postaci uchwał i powyższe kompetencje nie mogą być przeniesione (tak wyrok z dnia 10 listopada 2009 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie syg. akt II SA/Ol 737/09).

Copyright by Prawoteka © 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone.
A-tech.pl Realizacja: