Wybierz kategorię
Oferta dla samorządów
DLACZEGO OdpadoTeka ? ZA ILE ?
OFERTA DLA ZWIĄZKÓW MIĘDZYGMINNYCH CZY WARTO ?
OFERTA DLA GMIN SPRAWDŹ NAS ZA DARMO
Ankieta

Wypełnij ankietę dotyczącą działalności portalu i pomóż nam go jeszcze bardziej rozwinąć!
Twoja opinia jest dla nas bardzo cenną informacją.

Przejdź do ankiety
Kalkulatory
Co ciekawego w odpadach

 

W dniu 1 października 2015r. Wojewoda Lubelski w swoim rozstrzygnięciu nadzorczym PN-II.4131.421.2015  orzekł, iż akty prawa miejscowego, które na podstawie  ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87), która weszła w życie z dniem 1 lutego 2015 r.  zachowują moc na okres na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy zmieniającej, i jako takie które utraciły swą moc - winny być uchwalone na nowo a nie nowelizowane.

„Przyjęta regulacja oznacza, że brak jest podstaw prawnych do nowelizacji, zmiany uchwał zachowanych czasowo w mocy przez nową ustawę. Zgodnie z § 34 Zasad techniki prawodawczej stanowiących załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908), nie nowelizuje się aktu wykonawczego zachowanego czasowo w mocy przez nową ustawę, chyba że ustawa ta wyraźnie przewiduje taką możliwość.

Na mocy § 143 zasad techniki prawodawczej przepis ten ma zastosowanie do aktów prawa miejscowego. Powoływana wyżej ustawa zmieniająca nie dopuszcza dokonywania takich nowelizacji. Decyzja ustawodawcy jest w tym zakresie jednoznaczna - utrzymanie w mocy aktów "ma charakter przejściowy i ma na celu zapewnienie organom [...] odpowiedniego czasu na wydanie nowych aktów wykonawczych" (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 sierpnia 2006 r., K 25/06, LEX nr 208349).

Tym samym, na mocy przepisu ustawowego, mimo zmiany podstawy prawnej (upoważnienia ustawowego), zachowała moc prawną także uchwała, której nowelizacji chciano dokonać kwestionowaną uchwałą. Taki stan prawny ma charakter wyjątku, należy bowiem pamiętać, iż "podstawowa reguła walidacyjna stanowi, że zmiana przepisu upoważniającego do wydania przepisów wykonawczych do ustawy prowadzi do uchylenia przepisów wykonawczych z dniem wejścia w życie zmiany przepisów upoważniających, a jedyny wyjątek od tej zasady ma miejsce, kiedy zostanie wprost przewidziany w akcie zmieniającym przepisy upoważniające" (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 października 2011 r., II OSK 1590/10, LEX nr 1151938). Taki wyjątek znalazł zastosowanie w ramach wskazanej nowelizacji.

W art. 94 Konstytucji RP ustalono konieczność stanowienia aktów prawa miejscowego na podstawie i w granicach upoważnienia ustawowego. W sytuacji, w której upoważnienie ustawowe zostało zmienione, a żaden przepis szczególny nie wprowadza tymczasowych reguł dopuszczających nowelizowane aktu wydanego w oparciu o podstawę prawną w brzmieniu już nieobowiązującym, to dokonywanie zmian w uchwale ustanowionej na podstawie delegacji prawodawczej w brzmieniu już nieobowiązującym nie jest stanowieniem aktu w granicach upoważnienia. Tym samym działanie takie pozostaje w sprzeczności ze wskazanym przepisem konstytucyjnym.

Z zasady demokratycznego państwa prawnego regulowanej art. 2 Konstytucji RP wynika zasada prawidłowej legislacji, która ma doniosłe znaczenie w systemie prawa i jej wagę niejednokrotnie podkreślano w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Składa się na nią szereg dyrektyw złączonych pod względem aksjologicznym (służą one ochronie wspólnych wartości, jakimi są zaufanie obywateli do państwa i prawa oraz pewność prawa) oraz funkcjonalnym (stanowią dyrektywy kierowane do prawodawcy i odnoszą się do procesu tworzenia prawa). Zasada prawidłowej legislacji została ukształtowana jako "system ściśle ze sobą powiązanych dyrektyw adresowanych do prawodawcy, wskazujących jak należy dokonywać zmian prawa w państwie prawnym" (K. Działocha, T. Zalasiński, Zasada prawidłowej legislacji jako podstawa kontroli konstytucyjności prawa, Przegląd Legislacyjny 2006, nr 3, s. 6-7). Jako że niedopuszczalne jest nowelizowanie aktu prawa miejscowego utrzymanego czasowo w mocy (bez wyraźnego przepisu ustawowego umożliwiającego takie działania prawodawcze), a art. 11 ustawy zmieniającej ustawę o utrzymaniu czystości i porządku (ani żaden inny przepis) nie przewiduje możliwości nowelizowania czasowo aktów utrzymanych na jego podstawie w mocy, należy stwierdzić, że podjęta przez Radę Miejską w Zwierzyńcu uchwała w sposób istotny narusza art. 2 i art. 94 Konstytucji RP, a tym samym jest ona nieważna.

Reasumując, organy stanowiące gmin nie zostały upoważnione do nowelizowania uchwał ustanowionych przed dniem 1 lutego 2015 r. na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawodawca przewidział możliwość obowiązywania tych aktów przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy, jednak wskazany czas służyć ma podjęciu przez organ stanowiący gminy nowego aktu, realizującego nowe upoważnienie ustawowe w pełnym zakresie.”

Pokaż wszystkie
Słownik
Dowcipy o prawnikach

Sędzia do oskarżonego:

- Dlaczego żona się chce z panem rozwieźć ?

- Sam nie wiem, złociutki...

Pokaż wszystkie
Artykuły

Opłata śmieciowa za domki letniskowe w formie ryczałtu


Nowelizacja przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: ucpg) wprowadziła zryczałtowaną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe tylko przez część rok

To od rady gminy zależy czy obejmie ona systemem domki letniskowe a właściwie w praktyce, to od rady gminy zależy czy wykluczy ona domki letniskowe z systemu poprzez podjęcie stosowniej uchwały. Albowiem stosownie do art. 6c ust. 2 ucpg. w stosunku do nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, gmina ma możliwość przejęcia odbierania odpadów komunalnych wytwarzanych na tych nieruchomościach, jednakże  taką uchwałę może podjąć w stosunku do wszystkich lub tylko niektórych kategorii nieruchomości.

Z uwagi na fakt, iż domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe stanowią nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, rada gminy może wyłączyć domki letniskowe ze zorganizowanego przez siebie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi lub też włączyć je do systemu. Jeżeli rada gminy zdecyduje się, iż domki letniskowe nie zostaną wyłączone, jest zobligowana uchwalić ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.


Ustawa nie zawiera definicji domku letniskowego ani nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jednakże na pewno możemy zaliczyć do takich nieruchomości ogródki działkowe. Ministerstwo Środowiska podkreśla, iż istotne jest faktyczne przeznaczenie nieruchomości i pod tym względem należy dokonywać kwalifikacji. Przykładowo nieruchomością wypoczynkową nie będzie działka, która jest zamieszkiwana przez cały rok. Taki obiekt kwalifikowany będzie jako nieruchomość zamieszkana i takiej opłacie będzie podlegał.

 

Zryczałtowana stawka stanowi iloczyn średniej ilości odpadów powstających na tego typu nieruchomościach na obszarze gminy, wyrażonej w liczbie pojemników oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata uchwalana jest za rok dla całej nieruchomości.       A zatem należy zauważyć, iż brak na terenie gminy takich nieruchomości, nie rodzi takiego obowiązku. Nawet gdyby rada gminy chciała ją uchwalić - niewykonalne byłoby obliczenie jej wysokości, ponieważ - zgodnie z art. 6j ust. 3c - do ustalenia ryczałtowej stawki niezbędna jest średnia ilość odpadów powstających na nieruchomościach letniskowych i rekreacyjno-wypoczynkowych, położonych na terenie gminy. A skoro takie nieruchomości na terenie gminy nie występują, nie sposób stosując ww. przepisy uchwalić ryczałt od domków letniskowych (tak też stanowisko wyjaśniające RIO w Lublinie). Z drugiej strony brak ustawowej definicji domku letniskowego czy nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe prowadzi do wniosku, iż trudno sobie wyobrazić gminę, na której takie nieruchomości nie występują wcale, biorąc pod uwagę interpretacje Ministerstwa Środowiska w tym zakresie, iż liczy się faktyczne przeznaczenie danej nieruchomości.
 

Copyright by Prawoteka © 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone.
A-tech.pl Realizacja: