Oferta dla samorządów
DLACZEGO OdpadoTeka ? ZA ILE ?
OFERTA DLA ZWIĄZKÓW MIĘDZYGMINNYCH CZY WARTO ?
OFERTA DLA GMIN SPRAWDŹ NAS ZA DARMO
Ankieta

Wypełnij ankietę dotyczącą działalności portalu i pomóż nam go jeszcze bardziej rozwinąć!
Twoja opinia jest dla nas bardzo cenną informacją.

Przejdź do ankiety
Kalkulatory
Co ciekawego w odpadach

 

W dniu 1 października 2015r. Wojewoda Lubelski w swoim rozstrzygnięciu nadzorczym PN-II.4131.421.2015  orzekł, iż akty prawa miejscowego, które na podstawie  ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87), która weszła w życie z dniem 1 lutego 2015 r.  zachowują moc na okres na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy zmieniającej, i jako takie które utraciły swą moc - winny być uchwalone na nowo a nie nowelizowane.

„Przyjęta regulacja oznacza, że brak jest podstaw prawnych do nowelizacji, zmiany uchwał zachowanych czasowo w mocy przez nową ustawę. Zgodnie z § 34 Zasad techniki prawodawczej stanowiących załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908), nie nowelizuje się aktu wykonawczego zachowanego czasowo w mocy przez nową ustawę, chyba że ustawa ta wyraźnie przewiduje taką możliwość.

Na mocy § 143 zasad techniki prawodawczej przepis ten ma zastosowanie do aktów prawa miejscowego. Powoływana wyżej ustawa zmieniająca nie dopuszcza dokonywania takich nowelizacji. Decyzja ustawodawcy jest w tym zakresie jednoznaczna - utrzymanie w mocy aktów "ma charakter przejściowy i ma na celu zapewnienie organom [...] odpowiedniego czasu na wydanie nowych aktów wykonawczych" (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 sierpnia 2006 r., K 25/06, LEX nr 208349).

Tym samym, na mocy przepisu ustawowego, mimo zmiany podstawy prawnej (upoważnienia ustawowego), zachowała moc prawną także uchwała, której nowelizacji chciano dokonać kwestionowaną uchwałą. Taki stan prawny ma charakter wyjątku, należy bowiem pamiętać, iż "podstawowa reguła walidacyjna stanowi, że zmiana przepisu upoważniającego do wydania przepisów wykonawczych do ustawy prowadzi do uchylenia przepisów wykonawczych z dniem wejścia w życie zmiany przepisów upoważniających, a jedyny wyjątek od tej zasady ma miejsce, kiedy zostanie wprost przewidziany w akcie zmieniającym przepisy upoważniające" (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 października 2011 r., II OSK 1590/10, LEX nr 1151938). Taki wyjątek znalazł zastosowanie w ramach wskazanej nowelizacji.

W art. 94 Konstytucji RP ustalono konieczność stanowienia aktów prawa miejscowego na podstawie i w granicach upoważnienia ustawowego. W sytuacji, w której upoważnienie ustawowe zostało zmienione, a żaden przepis szczególny nie wprowadza tymczasowych reguł dopuszczających nowelizowane aktu wydanego w oparciu o podstawę prawną w brzmieniu już nieobowiązującym, to dokonywanie zmian w uchwale ustanowionej na podstawie delegacji prawodawczej w brzmieniu już nieobowiązującym nie jest stanowieniem aktu w granicach upoważnienia. Tym samym działanie takie pozostaje w sprzeczności ze wskazanym przepisem konstytucyjnym.

Z zasady demokratycznego państwa prawnego regulowanej art. 2 Konstytucji RP wynika zasada prawidłowej legislacji, która ma doniosłe znaczenie w systemie prawa i jej wagę niejednokrotnie podkreślano w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Składa się na nią szereg dyrektyw złączonych pod względem aksjologicznym (służą one ochronie wspólnych wartości, jakimi są zaufanie obywateli do państwa i prawa oraz pewność prawa) oraz funkcjonalnym (stanowią dyrektywy kierowane do prawodawcy i odnoszą się do procesu tworzenia prawa). Zasada prawidłowej legislacji została ukształtowana jako "system ściśle ze sobą powiązanych dyrektyw adresowanych do prawodawcy, wskazujących jak należy dokonywać zmian prawa w państwie prawnym" (K. Działocha, T. Zalasiński, Zasada prawidłowej legislacji jako podstawa kontroli konstytucyjności prawa, Przegląd Legislacyjny 2006, nr 3, s. 6-7). Jako że niedopuszczalne jest nowelizowanie aktu prawa miejscowego utrzymanego czasowo w mocy (bez wyraźnego przepisu ustawowego umożliwiającego takie działania prawodawcze), a art. 11 ustawy zmieniającej ustawę o utrzymaniu czystości i porządku (ani żaden inny przepis) nie przewiduje możliwości nowelizowania czasowo aktów utrzymanych na jego podstawie w mocy, należy stwierdzić, że podjęta przez Radę Miejską w Zwierzyńcu uchwała w sposób istotny narusza art. 2 i art. 94 Konstytucji RP, a tym samym jest ona nieważna.

Reasumując, organy stanowiące gmin nie zostały upoważnione do nowelizowania uchwał ustanowionych przed dniem 1 lutego 2015 r. na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawodawca przewidział możliwość obowiązywania tych aktów przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy, jednak wskazany czas służyć ma podjęciu przez organ stanowiący gminy nowego aktu, realizującego nowe upoważnienie ustawowe w pełnym zakresie.”

Pokaż wszystkie
Słownik
Dowcipy o prawnikach

Komisja egzaminacyjna na wyższej uczelni przepytuje kandydata na przyszłego prawnika:

- co Pana skłoniło do tego, żeby zdawać na wydział prawa ?

- ....hmmmm... no... tato........ nie wygłupiaj się.......

Pokaż wszystkie
Artykuły

OFERTA DLA ZWIĄZKÓW MIĘDZYGMINNYCH

Koszty prawnika

Nowelizacja przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: ucpg) wprowadziła nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi, których realizacja doskonale sprawdza się w formie związków międzygminnych, którym gminy - uczestnicy tych związków przekazały swoje kompetencje z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Ta forma współpracy gmin niewątpliwie usprawnia zarządzanie systemem, pozwala na uzyskanie niższych ofert od wykonawców usług odbioru i zagospodarowania odpadami komunalnymi ale i specjalistów - doradców posiadających doświadczenie w wspieraniu działalności wielu innych gmin i związków międzygminnych.

Współpracujący z OdpadoTeką specjaliści - w szczgólności radcowie prawni Kancelarii Radców Prawnych K. Materna, A.Ossowska Sp. p. - na stałe zajmują się obsługą prawną kilku największych i najstarszych w Polsce związków międzygminnych zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi.  Kilka z tych związków - zostało założone przez tych specjalistów wraz z wprowadzeniem w życie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce.

OdpadoTeka, współpracując z ww. specjalistami, proponuje związkom międzygminnym wsparcie od strony organizacyjnej, prawnej i tzw. środowiskowej - dzieląc się swoimi dotychczasowymi doświadczeniami i proponując współpracę począwszy od wsparcia przy:

- przygotowywaniu strategii gospodarki odpadami komunalnymi w gminie;

-prowadzeniu postępowania administracyjnego w oparciu o ustawę Ordynacja podatkowa jak i  kodeks  postępowania administracyjnego;

- wydawaniu decyzji administracyjnych;

- analizie orzeczeń organów nadzoru;

- przygotowywaniu projektów uchwał;

- pracy Zarządu Związku;

- przeprowadzaniu dedykowanych pracownikom konkretnej gminy - szkoleń z procedur "odpadowych", przepisów i orzecznictwa na konkretnych przykładach;

- przygotowywaniu i przeprowadzaniu procedur postępowań o udzielenie "odpadowych" zamówień publicznych;

- przygotowywaniu sprawozdań.

FORMY WSPÓŁPRACY :

1. stała umowa zlecenia - indywidualnie umówiona liczba godzin (doradztwo i wsparcie bez ograniczeń, w tym szkolenia dedykowane pracownikom związku), ON LINE bądź SPOTKANIE W SIEDZIBIE ZWIĄZKU bądź PrawoTeki;

2. umowa zlecenia - indywidualna sprawa (doradztwo i wsparcie w konkretnej sprawie, szkolenia dedykowane pracownikom związku) ON LINE bądź SPOTKANIE W SIEDZIBIE ZWIĄZKU bądź PrawoTeki;.

 

 

 

 

 

Copyright by Prawoteka © 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone.
A-tech.pl Realizacja: